พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 374177 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ  อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 11576
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 6323
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 5817
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 5612
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 5515
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 5920
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 5570
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 5274
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 5267
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 4782
011-รายละเอียดของนามรูป 4636
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 4451
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 4632
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 4535
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 4240
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 4330
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 4545
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 4410
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 4271
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 4105
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 4136
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 4558
023-ภพ ๓ 4164
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 4584
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 4175
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 4098
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 4329
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 3791
029-จิต อบรมได้ 4152
030-จิต ฝึกได้ 3877
031-จิตผ่องใส 3729
032-จิต ประภัสสร 3737
033-จิตผ่องแผ้ว 3903
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 4582
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 3694
036-จิตตมโน 3530
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 3606
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 3452
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 3626
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 4479
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 3368
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 3467
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 3308
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 3242
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 3183
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 3551
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 3451
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 3011
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 3247
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 3215
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 3302
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 3090
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 2989
054-มโนวิตก 3030
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 3116
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 2728
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 2880
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 2891
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 2695
060-การได้อัตภาพ 2657
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 2833
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 2703
063-เหตุแห่งความแตกแยก 2895
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 2994
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 2839
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 2848
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 2568
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 2559
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 2537
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 2587
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 2932
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 2638
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 2800
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 2602
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 2523
076-ผลของผัสสะ 2908
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 2635
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 2523
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 2986
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 2664
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 2612
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 2560
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 2825
084-นิพพานของคนตาบอด 2659
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 2688
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 2340
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 2688
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 2460
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 2393
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 2413
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 2490
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 2799
093-กายก็ออก จิตก็ออก 2288
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 2498
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 2349
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 2425
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 2500
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 2757
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 2466
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 2777
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 2358
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 2439
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 2354
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 2305
105-อัตถิตาและนัตถิตา 2441
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 2350
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 2382
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 3553