พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 374359 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ  อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 11619
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 6334
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 5824
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 5620
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 5521
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 5926
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 5574
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 5275
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 5268
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 4785
011-รายละเอียดของนามรูป 4638
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 4453
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 4634
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 4537
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 4241
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 4331
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 4545
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 4412
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 4272
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 4105
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 4138
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 4561
023-ภพ ๓ 4168
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 4586
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 4176
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 4099
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 4330
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 3793
029-จิต อบรมได้ 4153
030-จิต ฝึกได้ 3877
031-จิตผ่องใส 3731
032-จิต ประภัสสร 3738
033-จิตผ่องแผ้ว 3904
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 4582
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 3696
036-จิตตมโน 3532
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 3608
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 3457
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 3629
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 4481
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 3369
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 3468
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 3309
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 3243
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 3183
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 3552
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 3453
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 3012
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 3248
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 3215
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 3303
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 3091
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 2990
054-มโนวิตก 3032
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 3117
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 2728
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 2880
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 2891
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 2695
060-การได้อัตภาพ 2657
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 2833
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 2703
063-เหตุแห่งความแตกแยก 2895
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 2994
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 2839
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 2848
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 2568
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 2559
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 2537
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 2588
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 2932
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 2639
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 2801
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 2603
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 2524
076-ผลของผัสสะ 2908
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 2637
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 2524
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 2987
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 2665
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 2612
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 2560
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 2825
084-นิพพานของคนตาบอด 2659
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 2689
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 2341
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 2690
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 2461
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 2393
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 2414
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 2490
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 2801
093-กายก็ออก จิตก็ออก 2289
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 2499
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 2349
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 2426
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 2500
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 2758
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 2467
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 2778
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 2358
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 2439
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 2354
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 2305
105-อัตถิตาและนัตถิตา 2442
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 2351
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 2382
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 3554