พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ผู้มีหลักเสาเขื่อน

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-เจริญอานาปานสติความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ลักษณะการพูดของตถาคต

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้

 5. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์

 6. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก

 7. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-หลักการพูด

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้