พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  543-การออกไปเสียได้จากทางเดินแห่งจิตของสัตว์บุถุชน

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  001-ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 4. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  05.20170325_1 แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐิในปฏิจจสมุปบาท วิญญาณทิฐิ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-มูลรากของอุปาทานขันธ์

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  21 - เรื่องที่-18 หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา

 9. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้