พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  195-การทำสมาธิมีเคล็ดลับ เหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชัน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้

 5. ยุวพุทธ ๑ (ปี๕๐)
  06-ไขปัญหาธรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 12-07-50 เย็นช่วง1

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  09-สนทนาธรรมก่อนฉัน 14.09.14

 7. ยุวพุทธ ๓ (ม.ค. ๕๒)
  009-ตอบปัญหาธรรมเย็น 290152

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 9. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  12. สนทนาธรรมเช้าวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

 10. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้