พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  41-อัตถิตาและนัตถิตา

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  127-การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  010.เหตุให้มีการเกิด

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  110-ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหล

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ประโยชน์ของการสร้างวิหาร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้