พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  04-อะไรคือเดรัจฉานกถา

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  052-อริยมรรคมีองค์ 8 คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  41 - ชมรมคนรู้ใจ 2013-01-23

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  064-อัสสาทะและอาทีนวะของเวทนา

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ตถาคตตรัสให้ พึ่งตน พี่งธรรม

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  083-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  62 - เรื่องที่-58 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 1

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้