พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  การละอวิชชาโดยตรง

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน”

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  461-หมดตัวตน ก็หมดเรื่องผูกพัน

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  036-ทรงแสวง

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑)

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  022-ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่จมกาม

 7. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  10. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559

 8. พุทธวจน ฉบับ ๑-๑๐
  พุทธวจน ฉบับ ๑ ตามรอยธรรม

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  460-ตทังคนิพพุโต - ผู้ดับเย็นด้วยองค์นั้น ๆ

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้