พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  144-ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  531-ขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของการละกาม - รูป – อรูปราคะ

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-นัตถิกทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่

 4. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 63

 5. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน
  ทาน-05

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  47-ศึกษาในสิกขา 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ

 7. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ศีล 5

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  062 - สิ่งที่ตรัสรู้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้