พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

 2. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติ

 3. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน
  ทาน-04

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  180-ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (นัยที่1)

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  220-อินทรีย์ 5 กับ พละ 5

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  210-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่4)

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  05-พุทธวจนสถาบันคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด 31.08.14

 8. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

 9. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-อะไรคือเดรัจฉานวิชา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้