พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  013-20170218_1_กลุ่มของสังโยชน์ นัยของสังโยชน์ สิ่งอันเป็นทีรัก

 2. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  005-กามกับกามคุณ แตกต่างกันอย่างไร มีโทษมากเท่าใด

 3. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  014-จับสัมมาสังกัปปะ (กาม ,พยาบาท, เบียดเบียน) ตัวเดียวถึงนิพพาน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  121.ความรู้สึกของปุถุชน

 5. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  006-20080412_นิพเพธิกปริยายของกาม

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-เครื่องนำไปสู่ภพ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-กระดองของบรรชิต

 9. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร

 10. สุคตวินโย
  17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้