พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  092-ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  43 - สิ่งนั้นหาพบในกายนี้

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  42 - ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  056-ตรัสว่าจงหลีกเร้น แล้วจักรู้อริยสัจ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  004.เครื่องนำไปสู่ภพ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-การดับแห่งโลก คือการดับแห่งปฏิจจสมุปบาท

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  41 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้