พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-มูลรากของอุปาทานขันธ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี

 5. คิดดีคลีนิคปี 59-60
  05. ลำดับการเปิดธรรมอนาคามี

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  082-สิ่งนั้นมีอยู่

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-หากสัตว์ทั้งหลาย รู้ผลแห่งการจำแนกทาน

 10. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้