พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  13-มหาโจร 5 จำพวก

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  210-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่4)

 4. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 5. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 มี.ค. 2554

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  06 - พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์

 7. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง)

 8. คำถามที่พบบ่อย ...ความเป็นมาของพุทธวจน/การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท
  การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010121-01010144)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  046-หนทางมีอยู่ เมื่อปฏิบัติตามแล้ว จะรู้ได้เอง (หลักการครู)

 10. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้