พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  518-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 2

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  11 - เมื่อกระทำแล้ว.mp3

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ภพ ๓

 5. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ระวังตายประตูนิพพาน

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  321-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน

 7. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ

 9. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  127-เวทนาขันธ์ โดยนัยแห่งอริยสัจสี่

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้