พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-ความหมายของคำว่า สัตว์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  103-ขันธ์5 คือ มาร (นัยที่2)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  102-ขันธ์5 คือ มาร (นัยที่1)

 4. ยุวพุทธ ๔ (ก.ค. ๕๒)
  03_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 16-08-52

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-เมื่อกระทำแล้ว

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  062-เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน ทุกข์

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  การละนันทิ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์5

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  401_Anacame20160611_1 อุโบสถศีล สกทามี อานาคามี

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  09 - การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้