พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  28-กามเลว ปานกลาง และประณีต

 2. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  05. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  208_Anacame20170102_1 อธิบายอนิจจสัญญา กามราคะ รูปราคะ สังโยชน์ ฯลฯ

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  049-อวิชชาสัมผัส คือต้นเหตุอันแท้จริงของปฏิจจสมุปบาท

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  207-ผัสสะ (แห่งปฏิจจสมุปบาท) คือที่มาของทิฏฐิ ๖๒

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  147-ทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาท มีความงามเบื้องต้น - ท่ามกลาง - เบื้องปลาย

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  17 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  478-หลักการทดสอบตัวเองว่าเป็นอรหันต์หรือไม่

 9. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  154-ลักษณะของสัญญา 10 ประการ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้