พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-สังฆทานดีกว่า

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี
  อานาปานสติสมาธิ

 3. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 5. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ

 6. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ

 7. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ภรรยา 7 จำพวก

 8. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ

 9. ลัด สั้น ตรง
  04-อนุสาสนีปาฏิหาริย์

 10. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-การบวชที่ไร้ประโยชน์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้