พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน

 3. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  21-5221

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  034-พระพุทธองค์ คือผู้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  542-อาการที่ตัณหาไม่นำไปสู่ภพใหม่ ให้เกิดผลพิเศษอีกนานาประการ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกและดูลึก

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  152-อริยญายธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

 9. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 56

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  075-วิญญาณเป็นอนัตตา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้