พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  090-ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  045-อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ 5

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  160-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละนิวรณ์ 5

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  115-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 5)

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  606_Anacame20161211_1 ตอบคำถามโยมหมอ สังโยชน์ 3ฯ

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 2)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  082-อนุสัย 7

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  509_Anacame20170121_1 เกร็ดเล็กน้อย

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  070-เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้