พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  443-มีศีลงาม - ธรรมงาม - ปัญญางาม ก็เป็นเกพลี

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  442-ผู้เป็นเกพลีบุคคล ในพุทธศาสนา

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  472-การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  441-พระอรหันต์คือผู้เป็นเกพลี

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  438-ผู้มีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  435-บุคคลผู้บรรลุอนุปาทาปรินิพพาน

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23

 10. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 มี.ค. 2554

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้