พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  140-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่1)

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  2 - บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้า

 4. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2)

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

 8. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2)

 10. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-สุคติของผู้มีศีล

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้