พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด

 1. 01 รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรม

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลง ของน้ำทะเล

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  046-ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่

 4. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  63 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2011-07-19

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  44 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-03-18

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  022-ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่จมกาม

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  04 - ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้