พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  062-การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  056-ตรัสว่าจงหลีกเร้น แล้วจักรู้อริยสัจ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง

 4. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  221-กามเป็นเครื่องผูก

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-การดับแห่งโลก คือการดับแห่งปฏิจจสมุปบาท

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  075-อริยสัจจธรรมรวมอยู่ในหมู่ธรรมที่ใครค้านไม่ได้

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้