พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  517-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 1

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 3)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 3)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ธรรมดาของโลก

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  096-ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  516-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  036-อานิสงส์ของธรรมสี่ประการ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้