พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุคตวินโย
  19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  104.ความนานแห่งกัป นัยที่1

 3. ธรรมบรรยาย สัตว์
  08 บุคคลโดยสมมุติ ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด แล้วใครคือผู้หลง สัตตานังคือใคร

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  41-อัตถิตาและนัตถิตา

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ประโยชน์ของการสร้างวิหาร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้