พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  178-การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่2)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่2)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่1)


 5. This Holy Life is Lived for the Abandoning of Becoming

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  46 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  160-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่1)


 9. Direct Development of the Noble Eightfold Path

 10. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 32

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้