พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 40

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ

 3. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  097-เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  065-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2)

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  161-ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน (อีกนัยหนึ่ง)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  071-ความหมายของคำว่า สังขาร

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  091-อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่สอง)


 9. No Coming or Going No Passing Away or Arising

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้