พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย สัตว์
  20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก)

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  113-สิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

 4. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  41 - เรื่องที่-38 ผลของการต้อนรับบรรพชิตด้วยวิธีที่ต่างกัน

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  052-นิวรณ์ 5 อีกนัยหนึ่ง

 7. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-อานิสงส์ของการรักษาศีล

 8. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530306_585

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  106-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้