พุทธวจน : ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

เว็บไซต์

 • http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
 • http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
 • http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
 • http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
 • http://www.watnapahpong.net : แกลอรี่รูปภาพ
 • http://www.watnapahpong.org : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
 • http://www.buddha-ins.org : สถาบันพุทธวจน
 • http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
 • http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
 • http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

วิทยุ-โทรทัศน์

 • คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)

สำหรับคอมพิวเตอร์

 • http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง
 • ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ระบบปฏิบัติการ Android
 • ดาวน์โหลดได้ที่ Android Market โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
 • ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)

 • เฉพาะระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับ iPad, iPhone, iPod)
 • ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana