พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 175120 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3 7071
002-ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ 5026
003-เพลินอยู่กับอายตนะ เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์ 4814
004-ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน 5080
005-ไม่อาจถึงซึ่ง ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย 4262
006-ละความเพลิน จิตหลุดพ้น 4131
007-ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข์ 4405
008-เมื่อคิดถึงสิ่งใด แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น 4365
009-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ 4053
010-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 4290
011-เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา 4295
012-ตัณหา คือ เครื่องนำไปสู่ภพใหม่อันเป็นเหตุเกิดทุกข์ 4227
013-สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์ 3977
014-มีความเพลิน คือมีอุปาทาน ผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน 4651
015-ในอริยมรรคมีองค์ 8 5665
016-ทรงตรัสว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำ 4740
017-ต้องเพียรละความเพลินในทุก ๆ อิริยาบถ 4039
018-ความเพียร 4ประเภท (นัยที่ 1) 4279
019-ความเพียร 4 ประเภท (นัยที่ 2) 3989
020-เมื่อมีสติ ความเพลินย่อมดับ 3890
021-กายคตาสติ มีความสำคัญต่ออินทรียสังวร 3724
022-อินทรียสังวร ปิดกั้นการเกิดขึ้นแห่งบาปอกุศล 3833
023-อินทรียสังวร เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ 3779
024-ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาท ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท 3885
025-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม 3839
026-ผู้มีอินทรียสังวร จึงสามารถเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 ได้ 4234
027-อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการสำรวม 3466
028-อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการบรรเทา 3359
029-ผลที่ได้เพราะเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะ 4082
030-ความหมายแห่งอินทรีย์ 3301
031-ลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์ 3572
032-ผู้ที่ถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินัย 3635
033-กระจายซึ่งผัสสะ 3503
034-ตามแนวแห่งสัมมาสังกัปปะ 3454
035-ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา ซึ่ง... ขันธ์ 5 3425
036-เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริง 3333
037-พึงเห็นว่า ชีวิตนั้นแสนสั้น 3213
038-ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 3193
039-ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น 3191
040-เพราะไม่เพลิน จึงละอนุสัยทั้ง 3 ได้ 3291
041-ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ 3236
042-ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท 3089
043-ความไม่ประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น 3198
044-พินัยกรรม ของพระสังฆบิดา 3036