พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 137274 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 4946
002-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 3798
003-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 3258
004-อะไรคือเดรัจฉานกถา 2619
005-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 2895
006-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 2815
007-ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง 2651
008-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัด ขยะแขยง เกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ 2842
009-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 2374
010-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 2388
011-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุบอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่น 2411
012-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 2458
013-มหาโจร 5 จำพวก 2625
014-อริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 3043
015-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 2376
016-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 2345
017-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 2315
018-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 2271
019-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล 2631
020-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 2406
021-อนุตตริยะ 6 (สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 2807
022-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 2457
023-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเ 2416
024-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 2698
025-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 2336
026-ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว 2339
027-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 2223
028-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 2534
029-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่ มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 2383
030-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 2933
031-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 2201
032-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 2189
033-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 2222
034-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 2505
035-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 2317
036-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 2438
037-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 2362
038-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป 2318
039-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การฟังเทศน์มหาชาติ 2469
040-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การกรวดน้ำอุทิศบุญ 2576
041-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การทำน้ำมนต์ 2414
042-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 2420
043-บทสวดมนต์ยอดนิยม เป็นคำแต่งใหม่ 2639
044-ทางออกของผู้ประพฤติมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว กรณีของภิกษุ 2307
045-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 2542
046-กรณีของคฤหัสถ์ 2434
047-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 2523
048-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 2453
049-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 3289
050-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 2272
051-เทวดาไหว้ใคร 2215
052-ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน 2733
053-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 2843