พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 262499 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-ทาน (การให้) เป็นอย่างไร 5781
002-จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร 4781
003-ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ 4655
004-อานิสงส์แห่งการให้ทาน 4111
005-ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 3977
006-ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 3643
007-ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 3670
008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 3671
009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 4357
010-หากสัตว์ทั้งหลาย รู้ผลแห่งการจำแนกทาน 3676
011-สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์) 3732
012-ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 3582
013-ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส 3459
014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 3425
015-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 3633
016-หลักในการจัดสรรทรัพย์ 4087
017-การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า 3739
018-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 3359
019-การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ 4060
020-การสงเคราะห์เทวดา 3097
021-ความตระหนี่ ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล 3421
022-ความตระหนี่คือมลทิน 3266
023-เหตุให้ไปนรก-สวรรค์ 3150
024-วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ 3616
025-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 1) 3192
026-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 2) 3556
027-ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 3121
028-จาคานุสสติ 3360
029-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 1) 3164
030-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 2) 3248
031-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 3) 3004
032-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 4) 3275
033-ผลแห่งทาน 3304
034-มหาทาน 2988
035-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 2975
036-ความสงสัยในทานของเทวาดา 2790
037-ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก 2995
038-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 2711
039-ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย 3167
040-ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 2887
041-ทานของคนดี (นัยที่ 1) 2999
042-ทานของคนดี (นัยที่ 2) 2907
043-ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ 2829
044-กลิ่นที่หอมทวนลม 3290
045-สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ 2708
046-หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี) 2910
047-กรณีศึกษา เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 2993
048-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 1) 2705
049-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 2) 2545
050-ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 3068
051-นาดี หรือ นาเลว 3188
052-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 1) 2570
053-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 2) 2609
054-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่1) 2651
055-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่2) 2446
056-การวางจิตเมื่อให้ทาน 2988
057-ผลของทานกับผู้รับ 2710
058-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1) 2435
059-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 2) 2397
060-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 3) 2295
061-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 4) 2359
062-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 5) 2444
063-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 6) 2317
064-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 7) 2394
065-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 8) 2242
066-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 9) 2338
067-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10) 2262
068-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 11) 2221
069-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 12) 2221
070-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 13) 2125
071-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 14) 2261
072-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 15) 2348
073-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 2268
074-ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน 2178
075-ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย 2347
076-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 1) 2230
077-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 2) 2199
078-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 3) 2331
079-สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 2790
080-เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 2292
081-ผลของการเจริญเมตตาจิต 2215
082-วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหาร 3016
083-การรับที่ไม่เป็นธรรม หรือ การรับที่เป็นธรรม 2459
084-การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 2410
085-ข้อปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 2218
086-ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของ ต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 2091
087-เหตุให้ค้าขายได้กำไร หรือ ขาดทุน 2371
088-เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 2624