พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 422649 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-ภพ เป็นอย่างไร 10742
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 6895
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 6176
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 5812
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 5339
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 5393
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 5635
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 4784
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 4928
010-เหตุให้มีการเกิด 4534
011-ลักษณะของการเกิด 4646
012-กายแบบต่างๆ 4390
013-คติ 5 และอุปมา 4670
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 4547
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 4521
016-ทุคติของผู้ทุศีล 4431
017-วิบากของผู้ทุศีล 4272
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 4397
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 4245
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 4152
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 4066
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 4298
023-ความทุกข์ในนรก 4332
024-อายุนรก 4108
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 4006
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 3873
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 4017
028-ความเป็นไปได้ยาก 3849
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 3078
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2791
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2811
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 2883
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 2701
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 2878
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 2488
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 2569
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 2712
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 2458
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 2549
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 2789
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 3050
042-ความเป็นไปได้ยาก 2519
043-เปรตวิสัย 2850
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 2701
045-ความเป็นไปได้ยาก 2479
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 2647
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 2647
048-สุคติของผู้มีศีล 2401
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 2543
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 2470
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 2407
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 2256
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 2398
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 2890
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 2362
056-กรรมกำหนด 2337
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 2739
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 3040
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 2602
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 2438
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 2615
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 2395
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 2753
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 2274
065-ความเป็นไปได้ยาก 2319
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 2385
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 2756
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 2462
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 2322
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 2418
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 2320
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 2478
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 2040
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 2311
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 2460
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 2419
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 2226
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 2264
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2235
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2170
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 2127
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 2174
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 2278
084-การบูชาเทวดา 2299
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 2175
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 2291
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 2063
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2433
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 2125
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2284
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 2111
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2051
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 2119
094-ชุมนุมเทวดา 2016
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 2228
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 2132
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 2178
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 2075
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 2063
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 2000
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 2072
102-สุคติของเทวดา 2354
103-ความเป็นไปได้ยาก 2140
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 2208
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 2152
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 2293
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 2155
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 2235
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 2040
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 2616
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 2006
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 2159
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 2076
114-สุขที่เคยได้รับ 2164
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 2115
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 2068
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 2104
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 2001
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 2039
120-อุปมาแห่งนิพพาน 2178
121-ความรู้สึกของปุถุชน 2060
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 2056
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 2019
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 2161
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 2073
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 2080
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 2189
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 2128
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 1997
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 1922
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 1985
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 1991
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 1964
134-สังขตลักษณะ 2018
135-อสังขตลักษณะ 1980
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 2070
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 2053
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 2041
139-สิ่งนั้น มีแน่ 2146
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 2021
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 2075
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 2244
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2071
144-บริษัทสมาคม 8 1991
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 2606
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 2147
147-ว่าด้วยทักษิณา 2149
148-รัตนะที่หาได้ยาก 2106
149-ผู้มีอุปการะมาก 2240
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 2546
new audio entry 3960