พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 422447 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-ภพ เป็นอย่างไร 10694
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 6883
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 6170
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 5807
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 5334
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 5389
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 5634
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 4782
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 4926
010-เหตุให้มีการเกิด 4531
011-ลักษณะของการเกิด 4643
012-กายแบบต่างๆ 4386
013-คติ 5 และอุปมา 4666
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 4546
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 4519
016-ทุคติของผู้ทุศีล 4429
017-วิบากของผู้ทุศีล 4271
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 4395
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 4242
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 4151
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 4065
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 4294
023-ความทุกข์ในนรก 4330
024-อายุนรก 4103
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 4005
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 3870
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 4015
028-ความเป็นไปได้ยาก 3848
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 3077
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2790
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2811
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 2882
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 2700
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 2877
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 2487
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 2568
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 2710
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 2456
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 2549
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 2789
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 3050
042-ความเป็นไปได้ยาก 2518
043-เปรตวิสัย 2847
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 2700
045-ความเป็นไปได้ยาก 2477
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 2646
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 2644
048-สุคติของผู้มีศีล 2399
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 2541
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 2467
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 2405
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 2256
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 2398
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 2889
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 2362
056-กรรมกำหนด 2337
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 2738
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 3038
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 2601
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 2437
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 2615
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 2395
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 2753
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 2273
065-ความเป็นไปได้ยาก 2319
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 2384
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 2754
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 2462
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 2322
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 2417
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 2320
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 2478
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 2039
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 2310
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 2460
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 2419
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 2226
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 2264
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2235
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2170
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 2127
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 2174
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 2278
084-การบูชาเทวดา 2299
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 2175
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 2291
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 2063
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2433
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 2125
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2284
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 2111
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2051
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 2119
094-ชุมนุมเทวดา 2016
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 2227
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 2131
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 2177
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 2075
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 2062
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 2000
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 2072
102-สุคติของเทวดา 2353
103-ความเป็นไปได้ยาก 2140
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 2208
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 2152
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 2293
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 2155
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 2235
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 2040
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 2616
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 2005
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 2159
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 2076
114-สุขที่เคยได้รับ 2163
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 2115
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 2068
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 2104
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 2001
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 2039
120-อุปมาแห่งนิพพาน 2177
121-ความรู้สึกของปุถุชน 2060
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 2056
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 2019
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 2159
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 2072
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 2079
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 2189
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 2128
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 1997
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 1922
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 1985
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 1991
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 1964
134-สังขตลักษณะ 2017
135-อสังขตลักษณะ 1979
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 2068
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 2053
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 2041
139-สิ่งนั้น มีแน่ 2146
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 2021
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 2074
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 2243
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2071
144-บริษัทสมาคม 8 1991
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 2606
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 2147
147-ว่าด้วยทักษิณา 2149
148-รัตนะที่หาได้ยาก 2106
149-ผู้มีอุปการะมาก 2240
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 2543
new audio entry 3953