ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑

การฟัง 127832 ครั้ง
ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 25028
01-5201 15499
02-5202 7438
03-5203 6417
04-5204 6113
05-5205 4938
06-5206 4216
07-5207 4274
08-5208 3773
09-5209 3776
10-5210 3657
11-5211 3834
12-5212 3445
13-5213 3584
14-5214 3368
15-5215 3609
16-5216 3468
17-5217 3526
18-5218 3256
19-5219 3281
20-5220 3551
21-5221 3901
22-5222 3880