ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑

การฟัง 127624 ครั้ง
ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 24948
01-5201 15434
02-5202 7416
03-5203 6407
04-5204 6108
05-5205 4936
06-5206 4212
07-5207 4273
08-5208 3772
09-5209 3775
10-5210 3657
11-5211 3834
12-5212 3445
13-5213 3583
14-5214 3368
15-5215 3609
16-5216 3467
17-5217 3524
18-5218 3255
19-5219 3281
20-5220 3547
21-5221 3900
22-5222 3873