สุคตวินโย

การฟัง 70211 ครั้ง
สุคตวินโย play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01.กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 7743
02.กายคตาสติ 5094
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 4548
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 4062
05.โทษของกาม 4142
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 3462
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 3411
08.คุณสมบัติโสดาบัน 3298
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 5669
10.ตามรอยธรรม 3429
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 2996
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 2925
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 2829
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 2753
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 2680
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 2652
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 2845
18.มายาเครื่องกลับใจ 2923
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 2750