สุคตวินโย

การฟัง 70002 ครั้ง
สุคตวินโย play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01.กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท 7701
02.กายคตาสติ 5065
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 4531
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 4052
05.โทษของกาม 4128
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 3451
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 3405
08.คุณสมบัติโสดาบัน 3283
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 5661
10.ตามรอยธรรม 3423
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 2989
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 2921
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 2823
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 2749
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 2676
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 2647
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 2837
18.มายาเครื่องกลับใจ 2917
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 2743