พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 199489 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 13648
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 9504
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 9998
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 9396
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 20712
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 12255
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 9066
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 8591
009-บทสวด ละนันทิ 8718
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 8649
011-บทสวด อานาปานสติ 10109
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 8083
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 8112
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 7534
015-บทสวด ก่อนนอน 9187
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 7565
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 7101
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 7251
019-การเจริญเมตตา 8093
020-คำชี้ชวนวิงวอน 8201
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 7716