พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 199659 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 13682
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 9512
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 10006
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 9401
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 20734
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 12265
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 9073
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 8595
009-บทสวด ละนันทิ 8724
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 8652
011-บทสวด อานาปานสติ 10120
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 8089
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 8115
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 7538
015-บทสวด ก่อนนอน 9197
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 7566
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 7104
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 7255
019-การเจริญเมตตา 8100
020-คำชี้ชวนวิงวอน 8205
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 7726