ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

การฟัง 41076 ครั้ง
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01_ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน 3979
02_อนุตตริยะ ๖ ประการ 3141
03_แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ 2554
04_เราเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค 2516
05_สัมมาสมาธิ 2530
06_ท้าวสักกะจอมเทพ นอบน้อมท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้า 2276
07_ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา 2287
08_สุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง 2090
09_สัตตานัง 2243
10_กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา 2362
11_สมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น 2168
12_สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก 2103
13_ปฏิจจสมุปบาท 2172
14_สังขตะ อสังขตะ 2034
15_ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง 2210
16_ท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรม 2199
17_พุทธวจนบรรยาย ณ ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 25มีนาคม2556 2212