ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

การฟัง 41633 ครั้ง
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01_ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน 4184
02_อนุตตริยะ ๖ ประการ 3211
03_แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ 2594
04_เราเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค 2545
05_สัมมาสมาธิ 2564
06_ท้าวสักกะจอมเทพ นอบน้อมท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้า 2293
07_ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา 2302
08_สุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง 2106
09_สัตตานัง 2262
10_กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา 2370
11_สมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น 2180
12_สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก 2112
13_ปฏิจจสมุปบาท 2198
14_สังขตะ อสังขตะ 2044
15_ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง 2218
16_ท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรม 2218
17_พุทธวจนบรรยาย ณ ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 25มีนาคม2556 2232