พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 138223 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 12015
002-อานิสงส์แห่งอานาปานสติ 7 ประการ 8877
003-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 6923
004-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง) 5952
005-การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร) 4728
006-เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ 4422
007-อานาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน 4230
008-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ 4215
009-อานาปานสติสมาธิสามารถกำจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย 3919
010-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล 3737
011-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ 3908
012-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 1) 4033
013-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ 4123
014-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 2) 3424
015-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ (อีกสูตรหนึ่ง) 3617
016-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 3295
017-อานาปานสติเป็นสุขวิหาร ระงับได้ซึ่งอกุศล 3512
018-อานาปานสติสามารถกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทาง 3958
019-อานาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน 3554
020-อานาปานสติละเสียได้ซึ่งความคับแค้น.mp3 3539
021-อานาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้า 3200
022-เจริญอานาปานสติความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้ 3161
023-เจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสียชีวิต 3277
024-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัสมิมานะในปัจจุบัน 3846
025-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด 3585
026-สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ 4641
027-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา 3522
028-นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 3304
029-นิวรณ์-ข้าศึกแห่งสมาธิ 3137
030-ข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่ 3383
031-เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพพาน 2947
032-อานิสงส์แห่งกายคตาสติ 4239