กฐิน_อภิธรรม 2558

การฟัง 49531 ครั้ง
กฐิน_อภิธรรม 2558 play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-อานิสงส์การฟังธรรมที่เป็นคำของพระพุทธเจ้า.mp3 3014
02-อภิธรรม 2594
03-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๑ 2408
04-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๒.mp3 2102
05-สติปัฏฐาน ๔ 2174
06-สติปัฏฐาน ๔ 2001
07-สติปัฏฐาน ๔ [กาย,เวทนา,จิต,ธรรม ที่ๆ ควรเที่ยวของจิต] 2176
08-อิทธิบาท ๔ 2106
09-เครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมคืออินทรีย์ ๕ 2049
10-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๑ 2167
11-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 2156
12-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๒ 2264
13-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 1989
14-อานาปานสติ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์เจ็ด 2028
15-โพชฌงค์ ๗ 2076
16-มรรคมีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง 2073
17-อริยมรรคมีองค์แปด 1977
18-อภิธรรมตามแบบพุทธวจน_คิดดีคลีนิค ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ 2015
19-กฐิน 2076
20-ย้อนรอยกฐินครั้งพุทธกาล 2118
22-อานิสงส์การทอดกฐิน ตามบัญญัติพระศาสดา 2036
21-สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ 1971
23-พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘ 1961