กฐิน_อภิธรรม 2558

การฟัง 49691 ครั้ง
กฐิน_อภิธรรม 2558 play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-อานิสงส์การฟังธรรมที่เป็นคำของพระพุทธเจ้า 3047
02-อภิธรรม 2610
03-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๑ 2417
04-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๒ 2109
05-สติปัฏฐาน ๔ 2181
06-สติปัฏฐาน ๔ 2005
07-สติปัฏฐาน ๔ [กาย,เวทนา,จิต,ธรรม ที่ๆ ควรเที่ยวของจิต] 2182
08-อิทธิบาท ๔ 2113
09-เครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมคืออินทรีย์ ๕ 2056
10-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๑ 2177
11-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 2160
12-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๒ 2269
13-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 1992
14-อานาปานสติ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์เจ็ด 2033
15-โพชฌงค์ ๗ 2080
16-มรรคมีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง 2078
17-อริยมรรคมีองค์แปด 1982
18-อภิธรรมตามแบบพุทธวจน_คิดดีคลีนิค ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ 2020
19-กฐิน 2079
20-ย้อนรอยกฐินครั้งพุทธกาล 2120
22-อานิสงส์การทอดกฐิน ตามบัญญัติพระศาสดา 2039
21-สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ 1977
23-พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘ 1965