คิดดีคลีนิคปี 57-58

การฟัง 40843 ครั้ง
คิดดีคลีนิคปี 57-58 play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 2571
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 1999
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 2092
04 รัตนะห้า 1891
05 สติปัฏฐาน 4 1984
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 1900
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 1842
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 1931
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 1954
10 การโจทก์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 1832
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 1992
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 1866
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 1876
14 มัชฌิมาปฎิปทา 1903
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 1806
16 ตามดูไม่ตามไป 1878
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 1864
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 1916
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 1859
20 กฎธรรมชาติกับทารก 1858
21 สัมมาทิฏฐิ 2029