คิดดีคลีนิคปี 57-58

การฟัง 40699 ครั้ง
คิดดีคลีนิคปี 57-58 play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 2537
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 1988
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 2082
04 รัตนะห้า 1884
05 สติปัฏฐาน 4 1976
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 1892
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 1833
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 1928
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 1950
10 การโจกท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 1830
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 1987
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 1861
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 1872
14 มัชฌิมาปฎิปทา 1899
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 1803
16 ตามดูไม่ตามไป 1874
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 1860
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 1912
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 1857
20 กฎธรรมชาติกับทารก 1853
21 สัมมาทิฏฐิ 2021