นิพพาน

การฟัง 36913 ครั้ง
นิพพาน play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01_ความเข้าใจเรื่องกฎอิทัปปัจจยตา 6783
02_ลักษณะแห่งนิพพาน 4989
03_ปฏิปทาโน้มไปในที่สงบ 3535
04_การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 3420
05_หลักการไม่มีตนเอง 3240
06_ใครเป็นผู้สัมผัส 3080
07_แผนผังเกี่ยวกับสังขต-อสังขต 2870
08_ปฏิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน 2915
09_เรื่องของปฏิจจสมุปบาท 3341
10_KiddeeClinic 310807 2740