นิพพาน

การฟัง 36671 ครั้ง
นิพพาน play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01_ความเข้าใจเรื่องกฎอิทัปปัจจยตา 6700
02_ลักษณะแห่งนิพพาน 4947
03_ปฎิปทาโน้มไปในที่สงบ 3513
04_การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 3399
05_หลักการไม่มีตนเอง 3223
06_ใครเป็นผู้สัมผัส 3068
07_แผนผังเกี่ยวกับสังขต-อสังขต 2860
08_ปฎิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน 2905
09_เรื่องของปฎิจจสมุปบาท 3330
10_KiddeeClinic 310807 2726