พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 129564 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-แว่นส่องความเป็นโสดาบัน 4497
002-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่1) 3588
003-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่2) 3238
004-โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8 3058
005-หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 3141
006-โสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 2843
007-โสดาบันรู้จักอินทรีย์หก 2977
008-โสดาปัตติมรรคสองจำพวก_009-โสดาปัตติผล 3157
010-โสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลได้พอประมาณในสมาธิและปัญญา 2796
011-โสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อมีสามจำพวก 2788
012-ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบายคือโสดาบัน 2855
013-โสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลก 2684
014-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...1 3012
015-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...2 2590
016-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่... 2782
017-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย ถึงเหตุเกิดและความดับ... 2420
018-ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ 2327
019-ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือ 2396
020-ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 2339
021-ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 2436
022-ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 2242
023-ความเป็นโสดาบันไม่อาจแปรปรวน 2282
024-สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 2336
025-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่1) 2290
026-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่2) 2203
027-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่3) 2181
028-อริยมรรคมีองค์แปด 2286
029-คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นโสดาบัน 2239
030-สังโยชน์ 10 2271
031-อริยญายธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 2246
032-ฝุ่นปลายเล็บ 2414
033-สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น 2315
034-ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 2283
035-โสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม 2134
036-โสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม(อีกนัยหนึ่ง) 2512
037-ความลดหลั่นแห่งอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 2106
038-คนตกน้ำเจ็ดจำพวก 2299
039-คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ 2183
040-ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นโสดาบัน 2565
041-ระวังตายประตูนิพพาน 2374
042-ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 2474
043-ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลายในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 2219
045-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่1) 2207
046-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่2) 2281
047-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่3) 3093
048-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่4) 2393
049-อานิสงส์ของธรรมสี่ประการ 2241
050-ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 2083
051-คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตาปัตติมรรคและ... 2304
052-ธรรมเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 2305
053-ธรรมที่ควรสงเคราะห์ 2279