สุตตะ คิดดีคลีนิค

การฟัง 210955 ครั้ง
สุตตะ คิดดีคลีนิค play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001.สาธยายพระสูตร 7576
002.ช่วงสัชฌายะพระสูตร โดยภิกขุ 12 รูปจากวัดนาป่าพง งาน รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๕๙ 4771
003.พระสูตรหลังฉัน 04-01-59 3767
004.พระสูตรหลังฉัน 04-02-59 3194
005.พระสูตรหลังฉัน 04-03-59 2834
006.พระสูตรหลังฉัน 04-04-59 3002
007.พระสูตรหลังฉัน 04-05-59 2910
008.พระสูตรหลังฉัน 04-07-59 2839
009.พระสูตรหลังฉัน 04-08-59 2811
010.พระสูตรหลังฉัน 04-09-59 2750
011.พระสูตรหลังฉัน 04-10-59 3413
012.พระสูตรหลังฉัน 04-12-59 2667
013.พระสูตรหลังฉัน 04-13-59 2756
014.พระสูตรหลังฉัน 04-14-59 2622
015.พระสูตรหลังฉัน 04-15-59 2660
016.พระสูตรหลังฉัน 04-16-59 2712
017.พระสูตรหลังฉัน 04-17-59 2879
018.พระสูตรหลังฉัน 04-18-59 2497
019.พระสูตรหลังฉัน 04-20-59 2676
020.พระสูตรหลังฉัน 04-21-59 2465
021.พระสูตรหลังฉัน 04-22-59 2604
022.พระสูตรหลังฉัน 04-23-59 2506
023.พระสูตรหลังฉัน 04-25-59 2514
024.พระสูตรหลังฉัน 04-26-59 2462
025.พระสูตรหลังฉัน 04-28-59 2608
026.พระสูตรหลังฉัน 04-29-59 2515
027.พระสูตรหลังฉัน 05-02-59 2463
028.พระสูตรหลังฉัน 05-03-59 2431
029.พระสูตรหลังฉัน 05-04-59 2499
030.พระสูตรหลังฉัน 05-05-59 2401
031.พระสูตรหลังฉัน 05-06-59 2402
032.พระสูตรหลังฉัน 05-07-59 2289
033.พระสูตรหลังฉัน 05-08-59 2335
034.พระสูตรหลังฉัน 05-10-59 2412
035.พระสูตรหลังฉัน 05-11-59 2298
036.พระสูตรหลังฉัน 05-12-59 2447
037.พระสูตรหลังฉัน 05-13-59 2367
038.พระสูตรหลังฉัน 05-14-59 2481
039.พระสูตรหลังฉัน 05-15-59 2324
040.พระสูตรหลังฉัน 05-18-59 2356
041.พระสูตรหลังฉัน 05-19-59 2360
042.พระสูตรหลังฉัน 05-21-59 2373
043.พระสูตรหลังฉัน 05-22-59 2343
044.พระสูตรหลังฉัน 05-23-59 2540
045.พระสูตรหลังฉัน 05-24-59 2453
046.พระสูตรหลังฉัน 05-26-59 2348
047.พระสูตรหลังฉัน 05-27-59 2267
048.พระสูตรหลังฉัน 05-28-59 2477
049.พระสูตรหลังฉัน 05-29-59 2316
050.พระสูตรหลังฉัน 05-30-59 2386
051.พระสูตรหลังฉัน 05-31-59 2304
055.สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2559 2625
056.โสดาบัน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล คืออะไร 2595
057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้ 2749
058.เรื่องคุณธรรมของโสดาบัน 2796
059.พุทธวจน ให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคล 2519
060.พุทธวจน ฆราวาสอยู่ครองเรือนเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 2499
061.พุทธวจน คุณสมบัติโสดาบันและเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นโสดาบัน 2351
062.พุทธวจน กำลังของพระโสดาบัน 2436
063.พุทธวจน โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ประการ 2960
064.พุทธวจน อะไรเป็นเกณฑ์วัดความเป็นสกทาคามี อนาคามี 2690
065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ 2558
066.พุทธวจน นัยของสกทาคามีเป็นอย่างไร 2371
067.พุทธวจน แง่มุมต่างๆเพื่อความเป็นโสดาบัน 2503
068.พุทธวจน faq โสดาบัน เห็นเกิด-ดับ อย่างไร 2475
069.พุทธวจน faq โสดาบัน จำเป็นแค่ไหน 2447
070.พุทธวจน faq ลำดับขั้นของอริยบุคคลในการหลุดพ้น 2423
071.พุทธวจน faq พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน 2466
072.พุทธวจน faq พระโสดาบัน ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 2465
073.พุทธวจน faq ต้องการเป็นโสดาบัน ต้องปฏิบัติอย่างไร 2428
074.พุทธวจน faq ดื่มสุรา เป็นโสดาบันได้หรือไม่ 2548
075.พุทธวจน faq จิตของพระอรหันต์ 2418
076.พุทธวจน faq คุณสมบัติของพระโสดาบัน 2398
077.พุทธวจน faq การรักษาแค่ศีล ๕ เพียงพอหรือไม่ต่อการเป็นอริยบุคคลระดับสกทาคามีขึ้นไป 2315
078.ปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ สัทธาวิมุติ 2367
079.ทำสมาธิเห็นจิตเกิดดับ แต่ศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์จะถือว่าเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 2501
080.การบรรลุธรรมต้องเป็นไปตามลำดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ หรือไม่อย่างไร 2594
081.ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน_ ทำไมต้องฟังแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 2492
082.ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ 2399
1885 - -