สุตตะ คิดดีคลีนิค

การฟัง 211144 ครั้ง
สุตตะ คิดดีคลีนิค play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001.สาธยายพระสูตร 7625
002.ช่วงสัชฌายะพระสูตร โดยภิกขุ 12 รูปจากวัดนาป่าพง งาน รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๕๙ 4790
003.พระสูตรหลังฉัน 04-01-59 3789
004.พระสูตรหลังฉัน 04-02-59 3197
005.พระสูตรหลังฉัน 04-03-59 2837
006.พระสูตรหลังฉัน 04-04-59 3003
007.พระสูตรหลังฉัน 04-05-59 2910
008.พระสูตรหลังฉัน 04-07-59 2841
009.พระสูตรหลังฉัน 04-08-59 2812
010.พระสูตรหลังฉัน 04-09-59 2751
011.พระสูตรหลังฉัน 04-10-59 3414
012.พระสูตรหลังฉัน 04-12-59 2669
013.พระสูตรหลังฉัน 04-13-59 2757
014.พระสูตรหลังฉัน 04-14-59 2622
015.พระสูตรหลังฉัน 04-15-59 2662
016.พระสูตรหลังฉัน 04-16-59 2714
017.พระสูตรหลังฉัน 04-17-59 2880
018.พระสูตรหลังฉัน 04-18-59 2498
019.พระสูตรหลังฉัน 04-20-59 2677
020.พระสูตรหลังฉัน 04-21-59 2465
021.พระสูตรหลังฉัน 04-22-59 2604
022.พระสูตรหลังฉัน 04-23-59 2506
023.พระสูตรหลังฉัน 04-25-59 2514
024.พระสูตรหลังฉัน 04-26-59 2463
025.พระสูตรหลังฉัน 04-28-59 2609
026.พระสูตรหลังฉัน 04-29-59 2515
027.พระสูตรหลังฉัน 05-02-59 2463
028.พระสูตรหลังฉัน 05-03-59 2432
029.พระสูตรหลังฉัน 05-04-59 2499
030.พระสูตรหลังฉัน 05-05-59 2401
031.พระสูตรหลังฉัน 05-06-59 2402
032.พระสูตรหลังฉัน 05-07-59 2289
033.พระสูตรหลังฉัน 05-08-59 2335
034.พระสูตรหลังฉัน 05-10-59 2412
035.พระสูตรหลังฉัน 05-11-59 2299
036.พระสูตรหลังฉัน 05-12-59 2447
037.พระสูตรหลังฉัน 05-13-59 2367
038.พระสูตรหลังฉัน 05-14-59 2481
039.พระสูตรหลังฉัน 05-15-59 2324
040.พระสูตรหลังฉัน 05-18-59 2356
041.พระสูตรหลังฉัน 05-19-59 2360
042.พระสูตรหลังฉัน 05-21-59 2373
043.พระสูตรหลังฉัน 05-22-59 2343
044.พระสูตรหลังฉัน 05-23-59 2540
045.พระสูตรหลังฉัน 05-24-59 2453
046.พระสูตรหลังฉัน 05-26-59 2348
047.พระสูตรหลังฉัน 05-27-59 2267
048.พระสูตรหลังฉัน 05-28-59 2478
049.พระสูตรหลังฉัน 05-29-59 2316
050.พระสูตรหลังฉัน 05-30-59 2387
051.พระสูตรหลังฉัน 05-31-59 2306
055.สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2559 2628
056.โสดาบัน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล คืออะไร 2600
057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้ 2752
058.เรื่องคุณธรรมของโสดาบัน 2799
059.พุทธวจน ให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคล 2521
060.พุทธวจน ฆราวาสอยู่ครองเรือนเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 2503
061.พุทธวจน คุณสมบัติโสดาบันและเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นโสดาบัน 2353
062.พุทธวจน กำลังของพระโสดาบัน 2438
063.พุทธวจน โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ประการ 2961
064.พุทธวจน อะไรเป็นเกณฑ์วัดความเป็นสกทาคามี อนาคามี 2691
065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ 2559
066.พุทธวจน นัยของสกทาคามีเป็นอย่างไร 2372
067.พุทธวจน แง่มุมต่างๆเพื่อความเป็นโสดาบัน 2505
068.พุทธวจน faq โสดาบัน เห็นเกิด-ดับ อย่างไร 2479
069.พุทธวจน faq โสดาบัน จำเป็นแค่ไหน 2448
070.พุทธวจน faq ลำดับขั้นของอริยบุคคลในการหลุดพ้น 2424
071.พุทธวจน faq พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน 2468
072.พุทธวจน faq พระโสดาบัน ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 2466
073.พุทธวจน faq ต้องการเป็นโสดาบัน ต้องปฏิบัติอย่างไร 2430
074.พุทธวจน faq ดื่มสุรา เป็นโสดาบันได้หรือไม่ 2550
075.พุทธวจน faq จิตของพระอรหันต์ 2419
076.พุทธวจน faq คุณสมบัติของพระโสดาบัน 2399
077.พุทธวจน faq การรักษาแค่ศีล ๕ เพียงพอหรือไม่ต่อการเป็นอริยบุคคลระดับสกทาคามีขึ้นไป 2319
078.ปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ สัทธาวิมุติ 2371
079.ทำสมาธิเห็นจิตเกิดดับ แต่ศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์จะถือว่าเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 2503
080.การบรรลุธรรมต้องเป็นไปตามลำดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ หรือไม่อย่างไร 2597
081.ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน_ ทำไมต้องฟังแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 2497
082.ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ 2405
1885 - -