เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ

การฟัง 385823 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
000.บทนำ ภพภูมิ 7668
001.ภพเป็นอย่างไร 5555
002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1 5489
003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2 4475
004.เครื่องนำไปสู่ภพ 4159
005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 3649
006.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่1 3934
007.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่2 3387
009.ความหมายของคำว่า สัตว์ 3089
008.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 3350
010.เหตุให้มีการเกิด 3169
011.ลักษณะของการเกิด 3202
012.กายแบบต่างๆ 3469
013.คติ ๕ และอุปมา 3614
014.เหตุให้ทุคติปรากฎ 3041
015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 2971
016.ทุคติของผู้ทุศีล 2836
017.วิบากของผู้ทุศีล 3372
018.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 2900
019.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 3049
020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 2951
021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 2898
022.อุปมาความทุกข์ในนรก 2970
023.ความทุกข์ในนรก 3074
024.อายุนรก 2791
025.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่1 2808
026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2 2583
027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 2582
028.ความเป็นไปได้ยาก 2637
029.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 2776
030.เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2727
031.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2853
032.กำเนิดนาค 4 จำพวก 2694
033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 2646
034.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่1 2533
035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2 2646
036.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 2574
037.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่1 2620
038.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่2 2475
039.ปฏิปทาให้เข้าถึงความเป็นสุนัขและโค 2713
040.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 2690
041.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 2625
042.ความเป็นไปได้ยาก 2509
043.เปรตวิสัย 2923
044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 2815
045.ความเป็นไปได้ยาก 2425
046.เหตุให้สุคติปรากฏ 2847
047.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 2490
048.สุคติของผู้มีศีล 2558
049.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 2576
050.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 2570
051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 2639
052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 2448
053.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 2965
054.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 2882
055.ธรรมของพระเจ้าจักพรรดิ 2635
056.กรรมกำหนด 2512
057.เหตุสำเร็จความปราถนา 2829
058.การเกิดสังคมนุษย์ 2741
059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 2463
060.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 2451
061.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 2412
062.เครื่องผูกพันสัตว์ 2429
063.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 2796
064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 2414
065.ความเป็นไปได้ยาก 2294
066.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 2337
067.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 2518
068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 2371
069.ผลของการต้อนรับบรรชิต ด้วยวิธีต่างกัน 2325
070.เหตุสำเร็จความปรารถนา 2495
071.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 2298
072.สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา 2688
073.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 2228
074.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 2340
075.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 2475
076.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 2278
077.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่1 2320
078.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่2 2148
079.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2161
080.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2183
081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 2206
082.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 2114
083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 2046
084.การบูชาเทวดา 2191
085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 2292
086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 2368
087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา 2430
088.ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2115
089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 2231
090.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 2173
091.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 2136
092.ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2198
093.เทวดาชั้นสุทธาวาส 2251
094.ชุมนุมเทวดา 2232
095.เทวดาเคยรบกับอสูร 2310
096.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 2020
097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 2255
098.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 2053
099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 2294
100.ความเห็นผิดของพกพรหม 2095
101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 2087
102.สุคติของเทวดา 2192
103.ความเป็นไปได้ยาก 1994
104.ความนานแห่งกัป นัยที่1 2073
105.ความนานแห่งกัป นัยที่2 2107
106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่1 2083
107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่2 2161
108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 2054
109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 2382
110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 2092
111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 2031
112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 2055
113.ทุกข์ ที่เคยประสบ 2176
114.สุข ที่เคยได้รับ 1967
115.เลือดที่เคยสูญเสีย 1990
116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 2097
117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่1 1929
118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2 1976
119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 2081
120.อุปมาแห่งนิพพาน 2301
121.ความรู้สึกของปุถุชน 2170
122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 2035
123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 2115
124.นิพพานที่เห็นได้เอง 2096
125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 2128
126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 2050
127.ความหมายของคำว่า ความดับ 1993
128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ปลงภาระหนักลงได้ 2127
129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับทุกข์ 2056
130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 2116
131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ 1951
132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 1943
133.เมื่อ เธอ ไม่มี 1994
134.สังขตลักษณะ 2160
135.อสังขตลักษณะ 2057
136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 2060
137.สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 2249
138.สิ่งๆนั้น มีอยู่ 2138
139.สิ่งนั้น มีแน่ 2085
140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 2353
141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 2120
142.อริยมรรมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 2241
143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2150
144.บริษัทสมาคม 8 2121
145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 2046
146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 2126
147.ว่าด้วยทักษิณา 2161
148.รัตนะที่หาได้ยาก 2088
149.ผู้มีอุปการะมาก 2206
150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 2121
151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร 2697