เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ

การฟัง 384621 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
000.บทนำ ภพภูมิ 7556
001.ภพเป็นอย่างไร 5474
002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1 5442
003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2 4453
004.เครื่องนำไปสู่ภพ 4138
005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 3630
006.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่1 3912
007.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่2 3376
009.ความหมายของคำว่า สัตว์.mp3 3071
008.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 3335
010.เหตุให้มีการเกิด 3154
011.ลักษณะของการเกิด 3189
012.กายแบบต่างๆ 3454
013.คติ ๕ และอุปมา 3603
014.เหตุให้ทุคติปรากฎ 3034
015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 2965
016.ทุคติของผู้ทุศีล 2831
017.วิบากของผู้ทุศีล 3366
018.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 2892
019.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 3042
020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 2946
021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 2893
022.อุปมาความทุกข์ในนรก 2965
023.ความทุกข์ในนรก 3067
024.อายุนรก 2784
025.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่1 2805
026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2 2579
027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 2577
029.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 2768
028.ความเป็นไปได้ยาก 2630
030.เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2719
031.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2843
032.กำเนิดนาค 4 จำพวก 2684
033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 2638
034.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่1 2526
035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2 2639
036.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 2566
037.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่1 2614
038.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่2 2469
039.ปฏิปทาให้เข้าถึงความเป็นสุนัขและโค 2706
040.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 2682
041.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 2619
042.ความเป็นไปได้ยาก 2501
043.เปรตวิสัย 2917
044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 2810
045.ความเป็นไปได้ยาก 2422
046.เหตุให้สุคติปรากฏ 2839
047.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 2484
048.สุคติของผู้มีศีล 2553
049.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 2564
050.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 2565
051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 2633
052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 2442
053.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 2958
054.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 2877
055.ธรรมของพระเจ้าจักพรรดิ 2631
056.กรรมกำหนด 2506
057.เหตุสำเร็จความปราถนา 2824
058.การเกิดสังคมนุษย์ 2736
059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3 2456
060.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 2447
061.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 2407
062.เครื่องผูกพันสัตว์ 2423
063.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 2791
064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 2409
065.ความเป็นไปได้ยาก 2291
066.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 2332
067.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 2512
068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 2365
069.ผลของการต้อนรับบรรชิต ด้วยวิธีต่างกัน 2320
070.เหตุสำเร็จความปรารถนา 2491
071.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 2291
072.สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา 2684
073.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 2223
074.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 2336
075.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 2472
076.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 2274
077.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่1 2317
078.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่2 2145
079.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2159
080.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 2181
081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 2203
082.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 2109
083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 2042
084.การบูชาเทวดา 2188
085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 2287
086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 2363
087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา 2426
088.ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2109
089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 2226
090.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 2167
091.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 2132
092.ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 2196
093.เทวดาชั้นสุทธาวาส 2247
094.ชุมนุมเทวดา 2228
095.เทวดาเคยรบกับอสูร 2305
096.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 2015
097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 2248
098.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 2047
099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 2289
100.ความเห็นผิดของพกพรหม 2090
101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 2081
102.สุคติของเทวดา 2189
103.ความเป็นไปได้ยาก 1990
104.ความนานแห่งกัป นัยที่1 2064
105.ความนานแห่งกัป นัยที่2 2104
106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่1 2078
107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่2 2156
108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 2048
109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 2378
110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 2086
111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 2024
112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 2049
113.ทุกข์ ที่เคยประสบ 2172
114.สุข ที่เคยได้รับ 1963
115.เลือดที่เคยสูญเสีย 1985
116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 2091
117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่1 1923
118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2 1971
119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 2073
120.อุปมาแห่งนิพพาน 2292
121.ความรู้สึกของปุถุชน 2164
122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 2030
123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 2108
124.นิพพานที่เห็นได้เอง 2089
125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 2125
126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 2044
127.ความหมายของคำว่า ความดับ.mp3 1983
128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ปลงภาระหนักลงได้ 2119
129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับทุกข์ 2048
130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 2109
131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ 1944
132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 1936
133.เมื่อ เธอ ไม่มี 1987
134.สังขตลักษณะ 2154
135.อสังขตลักษณะ 2051
136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน.mp3 2055
137.สิ่งนั้น หาพบในกายนี้.mp3 2246
138.สิ่งๆนั้น มีอยู่ 2131
139.สิ่งนั้น มีแน่ 2081
140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 2346
141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 2114
142.อริยมรรมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 2234
143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2146
144.บริษัทสมาคม 8 2117
145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 2042
146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 2118
147.ว่าด้วยทักษิณา 2157
148.รัตนะที่หาได้ยาก 2083
149.ผู้มีอุปการะมาก 2202
150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 2112
151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร 2688