พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย

การฟัง 74892 ครั้ง
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know) 14856
02 - การดับเหตุการเกิดและความตาย (Cessation of birth and death) 8164
03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) 4956
04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) 4710
05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) 4259
06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) 3855
07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) 3542
08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) 3169
09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) 2680
10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) 3057
11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) 3001
12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) 2965
13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) 2580
14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) 2786
15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) 3500
16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) 2907
17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) 3905