เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต

การฟัง 502724 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
บทนำ ตถาคต 10517
001 - เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 9235
002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 5997
003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2) 5030
004 - โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 5051
005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 5174
006 - ธรรมชาติ 3 อย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีบของโลก 4876
007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก 4720
008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก 4445
009 - ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 4622
010 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 4534
011 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 4256
012 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมมาสัมพุทธะ 4211
013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2) 4286
014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต 4324
015 - เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 3984
016 - ทรงพระนามว่าตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 3953
017 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 4057
018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 4221
019 - การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 4133
020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 4099
021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 3852
022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 3651
023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 3782
024 - การลงสู่ครรภ์ 3802
025 - การอยู่ในครรภ์ 3696
026 - การประสูติ 3815
027 - เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติ 3559
028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ 3666
029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 3946
030 - ประสูติได้7วัน พระชนนีทิวงคต 3709
031 - ทรงได้รับการบำเรอ 3670
032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย 3781
033 - ทรงหลงกามและหลุดออกจากกาม 3762
034 - ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 3743
035 - การออกบรรพชา.mp3 3459
036 - เสด็จสำนักอาฬารดาบส 4414
037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส 3439
038 - ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 3496
039 - อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 3369
040 - บำเพ็ญทุกรกิริยา 3424
041 - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 3369
042 - ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 3259
043 -ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 3310
044 - ปัญจวัคคีย์หลีกไป 3145
045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 3374
046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 3394
047 - ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 3443
048 - ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 3430
049 - ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 3553
050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 3343
051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 4110
052 - ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 3217
053 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 3037
054 - ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 2728
055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 2633
056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 2813
057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 2559
058 -ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 2848
059 - ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 2807
060 - ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 2722
061 - อาการแห่งการตรัสรู้ 2792
062 - สิ่งที่ตรัสรู้ 2784
063 - การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 2715
064 - การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 3499
065 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 2703
066 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 2653
067 - ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 2786
068 - ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 2748
069 - ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 2831
070 - ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า 3012
071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก 2742
072 - ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 2864
073 - มารทูลให้นิพพาน 2688
074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 2869
075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 2771
076 - การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 2868
077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 2736
078 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 2708
079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 2639
080 - จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 2743
081 - ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 2658
082 - ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 224 2828
083 - อาการที่ทรงแสดงธรรม 2693
084 - สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 2854
085 - ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 2536
086 - ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 2662
087 - ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 2524
088 - ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 2620
089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 2504
090 - คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 2482
091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 2678
092 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 2691
093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์ 2785
094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 2958
095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 2747
096 - ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 2604
097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 2486
098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 2687
099 -ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 2518
100 - ทรงฉันวันละหนเดียว 2554
101 - ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 2617
102 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 2772
103 - สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 2732
104 - ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 2721
105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 2651
106 -เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 2416
107 - เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 2459
108 - เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 2582
109 -เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 2911
110 - ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3822
111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 2888
112 - ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 2434
113 - ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 2349
114 - พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 2435
115 - ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 2370
116 - ทรงปลงอายุสังขาร 2451
117 - ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 2465
118 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 2345
119 - ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 2843
120 - หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ 2441
121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 2352
122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 2341
123 - เสวยสูกรมัททวะ 2322
124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 2370
125 -การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 2400
126 -แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 2337
127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 2393
128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 2415
129 -สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 2539
130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 2524
131 - ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 2539
132 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 2348
133 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ ๒) 2727
134 - ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 2547
135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมาการเห็นคติ 2401
136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 2207
137 - ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 2224
138 - ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 2388
139 - ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 2301
140 - ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 2345
141- ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 2334
142 - ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 2282
143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 2452
144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 2353
145 - ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 2576
146 - ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 2301
147 - ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 2326
148 - ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 2583
149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 2387
150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 2484
151 - ตลอดสังสารวัฏ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 2605
152 - ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 2518
153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 2605
154 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 2516
155 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 2447
156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 2580
157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 2630
158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 2542
159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 2714
160 - บทส่งท้าย 2691