ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น ๑

การฟัง 52097 ครั้ง
ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น ๑ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
000-10 บัญญํติ 11993
001-หมวดที่ 1 8180
002-หมวดที่ 2 5326
003-หมวดที่ 3 4296
004-หมวดที่ 4 4138
005-หมวดที่ 5 3720
006-หมวดที่ 6 3614
007-หมวดที่ 7 3404
008-หมวดที่ 8 3593
009-หมวดที่ 9 3833