รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์

การฟัง 166047 ครั้ง
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 7779
02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 3912
03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 3155
04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 2848
05 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2012-02-26 2707
06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 2814
07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 2833
08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 2576
09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 3192
10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท 2476
11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 2502
12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 2523
13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 2637
14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 3261
15 - สถานีโทรทัศน์กองทับบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 2464
16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 2562
17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 2490
18 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 2362
19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 2554
20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 2478
21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 2358
22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 2356
23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 2460
24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 2327
25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 2477
26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 2277
27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 2408
28 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2013-07-26 2285
29 - บริษัท พฤกษาเรียลเอสสเตท 2011-08-22 2296
30 - โรงแรม เกษมศานติ์ 2012-05-02 2324
31 - บริษัท mektec 2011-02-17 2391
32 - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 2012-03-26 2362
33 - บริษัท อาหารยอดคุณ 2012-06-27 2395
34 - บริษัท ปอร์ติโก้ พอร์เพอร์ตี้ 2012-07-04 2319
35 - บริษัท balance shop สาขา 2 2012-02-31 2372
36 - บริษัท จงศิริไกร 2012-09-05 2269
37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29 2393
38 - พุทธวจนสถาบัน บ้านสีวลี 2013-01-20 2367
39 - ชมรมคนรู้ใจ 2011-12-14 2242
40 - ชมรมคนรู้ใจ 2012-07-11 2331
41 - ชมรมคนรู้ใจ 2013-01-23 2429
42 - ชมรมรักธรรม ปตท. สผ. 2012-12-12 2470
43 - ชมรมรักธรรม ปตท.สผ. 2011-06-03 2370
44 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-03-18 2339
45 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-08-28 2389
46 - มูลนิธินาลันทา 2011-06-10 2324
47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14 2385
48 - ชมรมธรรมปรีดา 2012-05-14 2220
49 - บ้านลานเสียงธรรม 2012-03-17 2338
50 - จันทรารีสอร์ท001 2012-11-12 2410
51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13 2451
52 - จันทรารีสอร์ท004 2012-11-14 2200
53 - จันทรารีสอร์ท006 2012-11-15 2333
54 - จันทรารีสอร์ท008 2012-11-16 2291
55 - จันทรารีสอร์ท009 2012-12-09 2330
56 - จันทรารีสอร์ท010 2012-12-10 2229
57 - จันทรารีสอร์ท011 2012-12-10 2123
58 - จันทรารีสอร์ท012 2012-12-11 2877
59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20 2208
60 - สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 2012-03-21 2419
61 - กองบังคับการปราบปราม 2011-12-28 2316
62 - สำนักงานกรมที่ดิน 2014-04-04 2347
63 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2011-07-19 2314
64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622 2177
65 - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี 2012-02-17 2624