พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์

การฟัง 112862 ครั้ง
พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร 11342
02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 7661
03 ทุกขอริยสัจ 6967
04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 5260
05 อาทีนวของรูป 4733
06 ปฏิจจสมุปบาท 5041
07 กายนี้เป็นกรรมเก่า 5133
08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡ 5084
09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ 5200
10 อานิสงส์ของอานาปานสติ 4642
11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย 4592
12 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 4441
13 ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 4154
14 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นไม่ใช่ของเรา 5103
15 ขันธ์ห้าเป็นอนิจจัง 4302
16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 3916
17 หมดตัวตนก็หมดอหังการ 4013
18 หมดอาหารก็นิพพาน 4753
19 ความดับแห่งขันธ์ห้า 3891
20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน 4062
21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า 3922
22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 4650