เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม

การฟัง 191390 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
00 - วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร 7188
01 - รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรม 6373
02 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง 5172
03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ) 4877
04 - สิ่งที่ไม่ควรคิด 4603
05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 4404
06 - อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 4381
07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า 4606
08 - การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 4165
09 - เมื่อจะกระทำ 4111
10 - เมื่อกระทำอยู่ 3799
11 - เมื่อกระทำแล้ว 3807
12 - การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 3878
13 - ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 3998
14 - ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 3922
15 - บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ ด้วยการทรมาณตัวเอง 3782
16 - สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 3956
17 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิกจากกรรมเก่าอย่างเดียว 3808
18 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากเทพเจ้าบรรดาลให้ 3584
19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย 3550
20 - เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 4375
21 - ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 3533
22 - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 3596
23 - เหตุให้ได้ผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มาก และสูงศักดิ์ 3874
24 - ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 3761
25 - กรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกต่ำ 3528
26 - เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 6271
27 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 4920
28 - ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน 4370
29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล 4632
30 - สุคติของผู้มีศีล 4126
31 - วิบากของผู้ทุศีล 4047
32 - ทุคติของผู้ทุศีล 3944
33 - ทำชั่วได้ชั่ว 3838
34 - บุคคล 4 จำพวก 3944
35 - ข้อปฎิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 3831
36 - สิ้นตัญหา ก็สิ้นกรรม 3750
37 - การกระทำกรรมที่เป็นไป เพื่อการสิ้นกรรม 3600
38 - จะเกิดในตระกูลใด ก็สิ้นกรรมได้ 3525
39 - เหตุเกิดของทุกข์ 4455
40 - ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 3589
41 - ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 3684
42 - เหตุเกิดของภพ 3465
43 - เครื่องนำไปสู่ภพ 3646
44 - ปฏิจจสมุปบาท 3564
45 - ปกหลัง กรรม 3558