เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม

การฟัง 191085 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
00 - วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร.mp3 7124
01 - รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรม.mp3 6340
02 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง.mp3 5142
03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ).mp3 4860
04 - สิ่งที่ไม่ควรคิด.mp3 4587
05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ.mp3 4392
06 - อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่.mp3 4372
07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3 4591
08 - การทำกรรรมทางใดมีโทษมากที่สุด.mp3 4154
09 - เมื่อจะกระทำ.mp3 4103
10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3 3796
11 - เมื่อกระทำแล้ว.mp3 3804
12 - การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่.mp3 3875
13 - ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย .mp3 3997
14 - ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน.mp3 3920
15 - บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ ด้วยการทรมาณตัวเอง.mp3 3780
16 - สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 3953
17 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิกจากกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 3805
18 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากเทพเจ้าบรรดาลให้.mp3 3581
19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย.mp3 3549
20 - เชื่อว่า_กรรม_ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง.mp3 4373
21 - ระยะเวลาการให้ผลของกรรม.mp3 3531
22 - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม.mp3 3595
23 - เหตุให้ได้ผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มาก และสูงศักดิ์.mp3 3870
24 - ผลของการให้ทานแบบต่างๆ.mp3 3759
25 - กรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกต่ำ.mp3 3527
26 - เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน.mp3 6264
27 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะ_มหาบุรุษ_.mp3 4919
28 - ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน.mp3 4369
29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล.mp3 4628
30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3 4122
31 - วิบากของผู้ทุศีล.mp3 4045
32 - ทุคติของผู้ทุศีล.mp3 3942
33 - ทำชั่วได้ชั่ว.mp3 3836
34 - บุคคล 4 จำพวก.mp3 3940
35 - ข้อปฎิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม.mp3 3828
36 - สิ้นตัญหา ก็สิ้นกรรม.mp3 3748
37 - การกระทำกรรมที่เป็นไป เพื่อการสิ้นกรรม.mp3 3599
38 - จะเกิดในตระกูลใด ก็สิ้นกรรมได้.mp3 3524
39 - เหตุเกิดของทุกข์.mp3 4452
40 - ความหมายที่แท้จริงของคำว่า_สัตว์_.mp3 3587
41 - ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา.mp3 3678
42 - เหตุเกิดของภพ.mp3 3463
43 - เครื่องนำไปสู่ภพ.mp3 3644
44 - ปฎิจจสมุปบาท.mp3 3561
45 - ปกหลัง _กรรม_.mp3 3556