เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน

การฟัง 226477 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
บทนำ คู่มือโสดาบัน 17490
01 - แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 9285
02 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง) 9023
03 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง) 5553
04 - พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปด 5438
05 - หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 6129
06 - พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 4843
07 - พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์ทั้งหก 4523
08 - โสดาปัตติมรรค 2 จำพวก 4620
09 - โสดาปัตติผล 4446
10 - พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์) 4545
11 - พระโสดาบันเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ 4404
12 - ละสังโยชน์ 3 และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน 5320
13 - พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไปของโลก 4703
14 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (นัยที่ 1) 4609
15 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจจสี่ (นัยที่ 2) 4038
16 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 44) 3990
17 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง เหตุเกิด และ ความดับ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 77) 4271
18 - ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ (พระโสดาบัน) 3497
19 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน 3411
20 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 3243
21 - ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 3331
22 - ความเป็นโสดาบัน 3341
23 - ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน 3232
24 - สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 3322
25 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 1 3486
26 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 2 3461
27 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 3 3302
28 - อริยมรรคมีองค์แปด 3433
29 - คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน 3294
30 - สังโยชน์สิบ 4218
31 - อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 3670
32 - ฝุ่นปลายเล็บ 3630
33 - สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น 3929
34 - ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 3634
35 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม 3391
36 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) 3935
37 - ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 3325
38 - คนตกน้ำ 7 จำพวก 4114
39 - คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ 4 จำพวก) 3408
40 - ผล 8 ประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน 3667
41 - ระวังตายคาประตูนิพพาน 3385
42 - ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 3279
43 - ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 3436
44 - สัมมาทิฏฐิโลกุตตระนานาแบบ (ตามคำพระสารีบุตร) 3731
45 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 1) 3544
46 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2) 3337
47 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 3) 3386
48 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 4) 3337
49 - อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 3519
50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 3383
51 - คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น 3636