เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย

การฟัง 49984 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 5913
การละนันทิ 6853
กายคตาสติ 4534
อานาปานสติ 4415
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 3779
สักแต่ว่า ... 3485
สติปัฏฐาน ๔ 3587
การละอวิชชาโดยตรง 3576
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 3213
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 3853
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 3200
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 3576