เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย

การฟัง 50108 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 5947
การละนันทิ 6875
กายคตาสติ 4546
อานาปานสติ 4429
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 3788
สักแต่ว่า ... 3487
สติปัฏฐาน ๔ 3593
การละอวิชชาโดยตรง 3581
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 3220
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 3856
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 3205
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 3581