รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๔ ศีล

การฟัง 17113 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๔ ศีล play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
ศีล 01 3961
ศีล 02 2957
ศีล 03 2555
ศีล 04 2501
ศีล 05 2597
ศีล 06 2542