รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๔ ศีล

การฟัง 17156 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๔ ศีล play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
ศีล 01 3988
ศีล 02 2962
ศีล 03 2558
ศีล 04 2503
ศีล 05 2599
ศีล 06 2546