รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๒ ทาน

การฟัง 41554 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๒ ทาน play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
ทาน-01 4156
ทาน-02 3390
ทาน-03 2837
ทาน-04 2887
ทาน-05 2824
ทาน-06 2564
ทาน-07 2540
ทาน-08 2526
ทาน-09 2438
ทาน-10 2668
ทาน-11 2578
ทาน-12 2535
ทาน-13 2409
ทาน-14 2619
ทาน-15 2583