พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

การฟัง 248543 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์ 9557
002-ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 7205
003-ความเพลิน คือ อุปาทาน 6572
004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา 4719
005-นิวรณ์ ๕ คือ เครื่องร้อยรัด 4468
006-สังโยชน์ ๑๐ 4456
007-เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 5181
008-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 4030
009-เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕ 4132
010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 3755
011-ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ 3590
012-ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 3550
013-ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ เมื่อละสังโยชน์ข้อแรกได้ 3694
014-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ 3788
015-ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ 3778
016-รอบรู้ซึ่งสักกายะ 3020
017-อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้ 3228
018-เจริญอานาปานสติ ชั่วกาลลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 3064
019-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 3152
020-ละนันทิ 3141
021-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำพวก) 2959
022-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำพวก) 3009
023-อริยบุคคลละสัญโญชน์ได้ไม่เท่ากัน 2794
024-สัญโญชน์ ๘ 3009
025-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๑) 2508
026-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๒) 2635
027-ตัณหาสังโยชน์ 2511
028-กามสัญโญชน์ 2465
029-ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์ 2433
030-การผูกติดด้วยความเพลิน 2324
031-โยคะ ๔ 2235
032-สัญโญคะ วิสัญโญคะ 2326
033-ความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 2130
034-ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 2136
035-ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก 2078
036-อนุสัย ๗ 2072
037-อนุสัย ๕ 2024
038-อนุสัย ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา) 2106
039-อนุสัย ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา) 2126
040-อหังการ มมังการ มานานุสัย 2098
041-สฬายตนวิภังค์ (การจำแนกอายตนะ โดยละเอียด) 2161
042-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 1985
043-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 1887
044-ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 1894
045-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 1906
046-ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔ จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 2028
047-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1935
048-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1935
049-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1894
050-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1887
051-ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ 1898
052-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1822
053-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1682
054-ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ 1814
055-เจริญพละ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1820
056-เจริญพละ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1737
057-อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ 1748
058-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1755
059-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1831
060-เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 1772
061-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๑) เหตุจากการเจริญอานาปานสติ 1763
062-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๒) เหตุจากการได้ฟังธรรม แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมนั้น 1569
063-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1550
064-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 1512
065-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก 1506
066-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อนุสัย ๗ 1564
067-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โยคะ ๔ 1555
068-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อาสวะ ๓ 1528
069-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ตัณหา ๓ 1755
070-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุปาทานขันธ์ ๕ 1512
071-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ภพ ๓ 1572
072-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ การแสวงหา ๓ 1549
073-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ กามคุณ ๕ 1466
074-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ นิวรณ์ ๕ 1494
075-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 1514
076-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑) 1458
077-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑) 1573
078-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒) 1476
079-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒) 1506
080-ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทาในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 1491
081-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ เพื่อละสัญโญชน์ 1572
082-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1554
083-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 1450
084-สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา 1516
085-สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ 1512
086-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 1599
087-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 1559
088-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๑) 1432
089-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๒) 1562
090-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๓) 1393
091-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 1609
092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 1475
093-อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 1792
094-ความพรากจากโยคะ ๔ 1253
095-อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาลอันควร 1425
096-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 1452
097-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 1307
098-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 1872
099-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 1315
100-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 1326
101-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 1401
102-การเห็นเพื่อละสัญโญชน์ 1334
103-การเห็นเพื่อเพิกถอนสัญโญชน์ 1534
104-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 1469
105-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 1270
106-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ 1206
107-เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพื่อปัญญา 1413
108-ละอนุสัย ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้ 1248
109-ละอนุสัย ๓ ได้เพราะละเวทนาได้ 1314
110-การละเวทนา ๓ 2017