พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 194115 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี  อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-สมณะบุณฑริก (สกทาคามี) 5451
02-สกทาคามีในภพมนุษย์ 4464
03-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง 4034
04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต 3586
05-ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ 5 3418
06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี 3472
07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก) 3538
08-สังโยชน์ 10 3500
09-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล 3 จำพวก) 3495
10-ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา 3 3458
11-สิกขา 3 3372
12-ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา 3 3410
13-บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ 3374
14-บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 3538
15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 3146
16-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (รูปสัญญา) 3974
17-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเจริญพรหมวิหาร 2962
18-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 2842
19-อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก 2761
20-ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข 4 ประการ 2805
21-บุคคลที่ควรแก่ของทำบุญ 2984
22-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 3072
23-แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน ก็ไม่อาจแปรปรวน 2732
24-ความหมายของกามและกามคุณ 3734
25-โลกในอริยวินัย คือ กามคุณ5 3423
26-โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้ 2539
27-กามคุณ 5 คือเครื่องจองจำในอริยวินัย 2517
28-กามเลว ปานกลาง และประณีต 3572
29-กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ 3009
30-เทียบเคียงลักษณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ 2553
31-คุณของกามและโทษของกาม 2490
32-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 2646
33-ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้ 2536
34-ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า 2427
35-เหตุเกิดของอกุศลวิตก 2540
36-ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ (ความดำริอันเป็นอกุศล) 2485
37-เหตุเกิดของกามฉันทะ 2355
38-อาหารของกามฉันทะ 2598
39-เมื่อตั้งใจฟังธรรม กามฉันทะย่อมไม่มี 2299
40-ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก 2390
41-ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 2317
42-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม 2668
43-อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ราคะ โทสะ โมหะ 2305
44-ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ 2506
45-เจริญอสุภะเพื่อละราคะ เจริญเมตตาเพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ 2635
46-เจริญอนุสสติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2649
47-ศึกษาในสิกขา 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2332
48-การละธรรม 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2582
49-เห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่าย เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 3002
50-เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ 2212
51-นิพพานที่เห็นได้เอง 2488
52-ภพ 3 (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 2290
53-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 2109
54-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนาคือ การบังเกิดในภพใหม่ 2122
55-ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทานในขันธ์ 5 คือ เครื่องนำไปสู่ภพ 2287
56-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด เครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมี 2161
57-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี 2139
58-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 2070
59-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 2079
60-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล 2201
61-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 2207
62-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 2013
63-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นอนัตตา 2023
64-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 2161
65-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 2234
66-การเห็นเพื่อละอนุสัย 2085
67-การเห็นเพื่อละอาสวะ 2089
68-การเห็นเพื่อละอวิชชา 2166
69-เหตุสำเร็จตามความปรารถนา 2206
70-บทสรุป 2276