พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 193959 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี  อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-สมณะบุณฑริก (สกทาคามี) 5425
02-สกทาคามีในภพมนุษย์ 4453
03-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง 4029
04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต 3581
05-ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ 5 3415
06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี 3468
07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก) 3532
08-สังโยชน์ 10 3495
09-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล 3 จำพวก) 3492
10-ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา 3 3456
11-สิกขา 3 3370
12-ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา 3 3409
13-บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ 3373
14-บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 3536
15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 3142
16-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (รูปสัญญา) 3972
17-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเจริญพรหมวิหาร 2961
18-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 2840
19-อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก 2759
20-ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข 4 ประการ 2803
21-บุคคลที่ควรแก่ของทำบุญ 2983
22-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 3070
23-แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน ก็ไม่อาจแปรปรวน 2730
24-ความหมายของกามและกามคุณ 3731
25-โลกในอริยวินัย คือ กามคุณ5 3422
26-โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้ 2538
27-กามคุณ 5 คือเครื่องจองจำในอริยวินัย 2516
28-กามเลว ปานกลาง และประณีต 3570
29-กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ 3007
30-เทียบเคียงลักษณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ 2552
31-คุณของกามและโทษของกาม 2489
32-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 2644
33-ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้ 2532
34-ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า 2425
35-เหตุเกิดของอกุศลวิตก 2538
36-ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ (ความดำริอันเป็นอกุศล) 2484
37-เหตุเกิดของกามฉันทะ 2354
38-อาหารของกามฉันทะ 2597
39-เมื่อตั้งใจฟังธรรม กามฉันทะย่อมไม่มี 2299
40-ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก 2388
41-ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 2316
42-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม 2667
43-อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ราคะ โทสะ โมหะ 2304
44-ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ 2505
45-เจริญอสุภะเพื่อละราคะ เจริญเมตตาเพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ 2633
46-เจริญอนุสสติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2648
47-ศึกษาในสิกขา 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2331
48-การละธรรม 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 2580
49-เห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่าย เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 3001
50-เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ 2211
51-นิพพานที่เห็นได้เอง 2487
52-ภพ 3 (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 2289
53-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 2108
54-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนาคือ การบังเกิดในภพใหม่ 2121
55-ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทานในขันธ์ 5 คือ เครื่องนำไปสู่ภพ 2286
56-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด เครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมี 2160
57-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี 2138
58-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 2069
59-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 2078
60-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล 2200
61-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 2206
62-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 2012
63-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นอนัตตา 2021
64-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 2159
65-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 2233
66-การเห็นเพื่อละอนุสัย 2084
67-การเห็นเพื่อละอาสวะ 2088
68-การเห็นเพื่อละอวิชชา 2164
69-เหตุสำเร็จตามความปรารถนา 2205
70-บทสรุป 2275