รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์

การฟัง 40815 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
คำสอนจากพระโอษฐ์ 01 12441
คำสอนจากพระโอษฐ์ 02 5724
คำสอนจากพระโอษฐ์ 03 4308
คำสอนจากพระโอษฐ์ 04 4043
คำสอนจากพระโอษฐ์ 05 3911
คำสอนจากพระโอษฐ์ 06 3368
คำสอนจากพระโอษฐ์ 07 3344
คำสอนจากพระโอษฐ์ 08 3676