รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์

การฟัง 40708 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
คำสอนจากพระโอษฐ์ 01 12369
คำสอนจากพระโอษฐ์ 02 5709
คำสอนจากพระโอษฐ์ 03 4301
คำสอนจากพระโอษฐ์ 04 4039
คำสอนจากพระโอษฐ์ 05 3908
คำสอนจากพระโอษฐ์ 06 3366
คำสอนจากพระโอษฐ์ 07 3343
คำสอนจากพระโอษฐ์ 08 3673