พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์

 2. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  407_Anacame20170211_1 มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ สังโยชน์ฯ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  065-ความเป็นไปได้ยาก

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ


 5. 13-ไขปัญหาธรรมบ่าย 300151

 6. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 64

 7. คำถามที่พบบ่อย ...ความเป็นมาของพุทธวจน/การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท
  การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010021-01010060)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  062-เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน ทุกข์

 9. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination)

 10. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  13 - พุทธวจน หัวข้อ 27-28

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้