พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  143-อานิสงส์ของการเดินจงกรม

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-กำเนิดนาค 4 จำพวก

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  28 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2013-07-26

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้