พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  179-ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 3. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  205-แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  043-เครื่องนำไปสู่ภพ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ

 8. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 เม.ย. 2554

 9. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530417_631

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้