พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง

 2. ยุวพุทธ ๔ (ก.ค. ๕๒)
  06_วิธีการสืบค้นพระไตรปิฏก โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 18-08-52

 3. กรรม
  02 เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม

 4. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  07 กายนี้เป็นกรรมเก่า

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-กายแบบต่างๆ

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้