พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 7 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ผู้มีหลักเสาเขื่อน

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน

 4. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-จิต ฝึกได้

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  141-ทรงเดินตามรอย แห่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ

 10. ลัด สั้น ตรง
  21-สาธยายพระสูตรงานศพ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้