พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 7 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  046-กรณีของคฤหัสถ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  053-ธรรมที่ควรสงเคราะห์

 3. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  468-ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  078-ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  03-Chateau De Bangkok 17.07.14

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  106-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  07-ปาฏิหารย์ 3 อย่าง

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  098-รสอร่อย - โทษ - อุบายเครื่องพ้นไปของธาตุสี่

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้