พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 7 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  158-เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  30 - เรื่องที่-28 จาคานุสสติ

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  250-ภาวะเป็นที่รักที่ยินดี เป็น หนามในอริยวินัย

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง)

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-นรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนหมด

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  178-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ปปัญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ

 9. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 62

 10. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  177-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การอยู่ด้วยความประมาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้