พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 3 4 5 6 7 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  33 - สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  109-เวทนาหก

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-บ่วงแห่งมาร

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  154-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-การรู้ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักการพยากรณ์อรหัตตผล

 9. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  042.พระสูตรหลังฉัน 05-21-59

 10. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  021.พระสูตรหลังฉัน 04-22-59

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้