พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ (อีกสูตรหนึ่ง)

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 3. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 2)

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  035-ลำดับการปฎิบัติเพื่ออรหัตตผล

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  153-สัญญา 10 ประการ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  084-สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่1)

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้