พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน
  ทาน-12

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  01-สนทนาธรรมก่อนฉัน 23.08.14

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1)

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  05-พุทธวจนสถาบันคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด 31.08.14

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้