พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  093-นิทเทศ ๒ ว่าด้วยทุกข์สรุปในปัญจุปาทานักขันธ์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน

 6. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์

 7. ธรรมบรรยาย สัตว์
  20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 4)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  017.วิบากของผู้ทุศีล

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้