พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  282-เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นปลาติดอวน

 2. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  018-เจริญอานาปานสติ ชั่วกาลลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

 3. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  528-ลำดับแห่งการดับของสังขาร (อนุปุพพสังขารนิโรธ)

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-แม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนา ก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  295-สังโยชน์สิบ

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  547-ลำดับปัจจัยแห่งการกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน

 8. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ม.ค. 2554

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  385-ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้