พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551
  24 - 2 ส.ค. 2551 คำแนะนำของตถาคตต่อผู้ใหม่

 2. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530619_676

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  116 - ทรงปลงอายุสังขาร

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน

 7. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  105-ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

 8. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  03. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ความอยาก (ตัณหา) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  061-สัจจะและหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้