พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-ความหมายของกามและกามคุณ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย.mp3

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย

 5. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-อานาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-อุปมาช่างตีเหล็ก

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  064-ทำที่สุดทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้

 8. ธรรมบรรยาย สัตว์
  20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  063-คุณค่าของอริยสัจ อริยสัจสี่เป็นเอกังสิกธรรมที่ทรงแสดง

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้