พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-นัตถิกทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่

 2. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  16_ท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

 4. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  064-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ

 6. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช

 7. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น

 8. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  045-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่1)

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  063-การบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ)

 10. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้