พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน
  ทาน-12

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  152-เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์

 3. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530220_580

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  01-สนทนาธรรมก่อนฉัน 23.08.14

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  139.สิ่งนั้น มีแน่

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง

 7. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ก.พ. 2554

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้