พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  46-เจริญอนุสสติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ

 2. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  040.พระสูตรหลังฉัน 05-18-59

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  45-เจริญอสุภะเพื่อละราคะ เจริญเมตตาเพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ

 4. ธรรมบรรยาย สัตว์
  16 เวลากายแตกทำลาย จิตกับสัตตานัง จะเป็นอย่างไร(อาทิตย์ที่ 12-11-17)

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  024 - การลงสู่ครรภ์

 6. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ผู้มีอินทรียสังวร จึงสามารถเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 ได้

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-บทสวด ละนันทิ

 10. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้