พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  147.ว่าด้วยทักษิณา

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  149-ผู้มีอุปการะมาก

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  043.เปรตวิสัย

 5. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น

 6. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด

 7. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการบรรเทา

 8. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  11_05-วิตกวิจารขณะทำสมาธิ ใคร่ครวญธรรม วิญญาณเกิดดับ(ผู้ใหม่)5-161130_001

 9. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  30_EP 9 สังขารในสายปฏิจจสมุปบาท สัปปายะ13_26 กค 2560

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-อุปมาความทุกข์ในนรก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้