พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-อานาปานสติสมาธิสามารถกำจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย

 2. ธรรมบรรยาย สัตว์
  16 เวลากายแตกทำลาย จิตกับสัตตานัง จะเป็นอย่างไร(อาทิตย์ที่ 12-11-17)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  066-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้

 4. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา และทรงสรรเสริญมาก

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  158-สามัญญผลในพุทธศาสนา เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  05-สักแต่ว่า

 7. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-คุณสมบัติของโสดาบัน

 8. ธรรมบรรยาย สัตว์
  20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  185-ต้องละฉันทราคะในเบญจขันธ์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  46 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้