พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  364-นิพพานของคนตาบอด (มิจฉาทิฏฐิ)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

 3. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  362-เพราะมีสิ่งที่ไม่ตาย สิ่งที่ตายจึงมีทางออก

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  412-ผู้ละราคะ-โทสะ-โมหะ ระดับโสดาบัน

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  361-นิพพานเป็นที่มุ่งแสวงของผู้มองเห็นโทษในโลก

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  116-ทรงปลงอายุสังขาร

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์)

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  358-นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  146-ไม่ต้องร้อนใจ หากยังไม่ประสพผล

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้