พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  64-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  488-ฝีเท้าไววัดด้วยการรู้อริยสัจ

 4. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  09-เครื่องนำไปสู่ภพ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  111-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป

 8. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  093-อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32

 10. คำถามที่พบบ่อย ...อริยวินัย/อริยบุคคล/ความหมายศัพท์/เรื่องทั่วไป
  ชีวิตประจำวัน (05020052-05020087)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้