พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  114.สุข ที่เคยได้รับ

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  135-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ สัญญา

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  10 - พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์)

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  134-การเกิดของสัญญาเท่ากับการเกิดของทุกข์

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  113.ทุกข์ ที่เคยประสบ

 7. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  02 - การดับเหตุการเกิดและความตาย (Cessation of birth and death)

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  133-สัญญามีธรรมดาแปรปรวน

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์

 10. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้