พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  14.20171026_1 ทบทวนพระสูตร ลิงเกาะกิ่งไม้ วิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตอบคำถาม

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-อุปมาความทุกข์ในนรก

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  505_Anacame20161204_1 วัญญาณทิฐิ กรรม ภพ ผืนนา สังโยชน์

 4. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  18.จิต มโน ถาม-ตอบใต้ศาลาไม้ วันเสาร์ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

 5. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  23.ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์

 7. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ

 8. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  064.พุทธวจน อะไรเป็นเกณฑ์วัดความเป็นสกทาคามี อนาคามี

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  108-ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่1)

 10. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ 4 แบบ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้