พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อเจริญพรหมวิหาร

 2. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  025.พระสูตรหลังฉัน 04-28-59

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ความดับทุกข์มี เพราะความดับไปแห่งความเพลิน (นันทิ)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 1)

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  182-สมัยที่ควรเข้าไปพบ ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ผลแห่งทาน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  099-ธรรมที่น่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 3)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  132-อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 1)

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  41 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้