พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด

 2. กรรม
  05 ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย

 4. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  023.พระสูตรหลังฉัน 04-25-59

 6. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ปี ๕๔
  ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 6 ม.ค. 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ

 8. กรรม
  25 กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 10. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  048.พระสูตรหลังฉัน 05-28-59

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้