พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  33 ผลจากกิเลสที่ถูกคายออกแล้ว

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อย่างวิธีถามตอบ

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  052-ทำดี ได้ดี

 4. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  38 หมดอาหารก็นิพพาน

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  147.ว่าด้วยทักษิณา

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การทำน้ำมนต์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การกรวดน้ำอุทิศบุญ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้