พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. กรรม
  23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  217-ภพโดยวิภาค สามอย่าง

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  09-เครื่องนำไปสู่ภพ

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  335-การดับทุกข์สิ้นเชิง ไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธี

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  078-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 3)

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  270-ตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิด

 8. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-การเจริญเมตตา

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  301-เหตุให้อาสวะเจริญและไม่เจริญ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้