พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  152-เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์

 3. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-สังฆทานดีกว่า

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

 5. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ

 6. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์

 7. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-วาจาของสะใภ้ใหม่

 8. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ

 10. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้