พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  104-ปฏิปทาบรรลุมรรคผล 4 แบบ

 2. นิวรณ์ ๕
  04.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-บ่วงแห่งมาร

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  185-ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  อย่าหูเบา

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 3)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 1)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  136-ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่1)

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  102-ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้