พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  130-ความหมายของคำว่า “สัญญา”

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  04 - พระพุทธเจ้าทั้งในอดีต,อนาคตและปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์”

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  075-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องบำเพ็ญโยคะ

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  217-ภพโดยวิภาค สามอย่าง

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  90 - เรื่องที่-85 ขอปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  335-การดับทุกข์สิ้นเชิง ไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธี

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  069-ปฏิจจสมุปบาท (นิโรธวาร) ที่ตรัสอย่างเข้าใจง่ายที่สุด

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  301-เหตุให้อาสวะเจริญและไม่เจริญ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  354-นิพพานอธิวจนะ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้