พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ทุคติของผู้ทุศีล

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

 4. กรรม
  12 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 3

 5. กรรม
  23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  053-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้

 7. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-ผลของการมีศีล

 8. กรรม
  10 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 1

 9. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ก.ย. 2554

 10. กรรม
  22 สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2560

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้