พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  042.พระสูตรหลังฉัน 05-21-59

 2. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  021.พระสูตรหลังฉัน 04-22-59

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  076-การโปรดปัญจวัคคย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา

 4. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  159-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร

 8. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-สิ่งที่ไม่ควรคิด

 9. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 01

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้