พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-เห็นปฏิจจสมุปบาท คือฉลาดในเรื่องกรรม

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  008-ความรู้สึกของบุถุชน ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  193-วิธีแก้ความหดหู่ และความฟุ้งซ่านแห่งจิต

 5. ธรรมบรรยาย สัตว์
  20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 6. ธรรมบรรยาย สัตว์
  01 พุทธวจน faq สัตตานัง คืออะไร

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  007-สุขที่สัตว์โลกควรกลัว และไม่ควรกลัว

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  006-อริยสัจสี่ เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัว

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-คุณของกามและโทษของกาม

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  076-อุปมาแห่งวิญญาณ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้