พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต

 2. กฐิน_อภิธรรม 2558
  23-พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘

 3. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๑๒. ละสังโยชน์สาม และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  14 - เรื่องที่-11 สังคหวัตถุ

 6. สุคตวินโย
  06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี

 7. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ

 9. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  วางความพอใจในโลกทั้งปวง

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  302_Anacame20160703_1 สังโยชน์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้