พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่2)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  100-ธาตุสี่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  522-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  333-เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ำและพยับแดด

 7. ธรรมบรรยาย สัตว์
  15 สัตตานัง นิพพาน สังขตะ อสังขตะ ขันธ์๕

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  093.เทวดาชั้นสุทธาวาส

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  08-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็ปไข้ และบุคคลทั่วไป

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้