พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ

 4. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  10-5210

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-เครื่องนำไปสู่ภพ

 6. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  26_EP 5 อนัตตาคืออะไร 13ตค60

 7. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  32_EP 11 พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติอานาปานสติ 19 21-23 กพ 2561

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  11-สนทนาธรรมก่อนฉัน 08.06.14

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  082-อนุสัย 7

 10. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 27

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้