พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์5

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  16 - เรื่องที่-13 ลักษณะผู้มีศัทธาเลื่อมใส

 3. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ไม่คิดถึงสิ่งใด...ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  206-ธรรม 7 ประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล

 6. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  135-อสังขตลักษณะ

 8. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  12 - พุทธวจน หัวข้อ 25-26

 9. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 08

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้