พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑)

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วาจาของสัตบุรุษ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  หลักการดำรงชีพในเวลาถัดต่อมา

 6. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  13-กำเนิด ๔

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วินิจฉัยกรรม

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ

 10. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้