กรรม

การฟัง 88113 ครั้ง
กรรม play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม 9629
02 เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม 5931
03 กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด มีความหมายโดยละเอียดแยบคาย อย่างไร 4764
04 เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัปปัจจยตา และ สังขตธรรม 3940
05 ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร 3099
06 วิธีแก้กรรม ตามคำพระศาสดา 3765
07 เข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงหลุดพ้น 2971
08 วิธีอธิบายเรื่องภพหน้า, ชาติหน้า, นรก, สวรรค์ มีจริง 3363
09 วิธีละกรรม คือ..ละความคิด..ละความเพลิน (วันอาทิตย์ ๕_ มิถุนายน_ ๒๕๕๙) 3109
10 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 1 2936
11 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 2 2577
12 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 3 2470
13 แก้กรรม 2537
14 แก้กรรมที่ถูกต้องตามบัญญ้ติพระศาสดาคืออย่างไร 2464
15 สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม 2632
16 มรรคทั้ง ๘ องค์ ส่งผลให้กรรมดับไปได้อย่างไร กรรมคืออะไร 2682
17 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 2828
18 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 2560
19 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง 2471
20 พุทธวจนที่ว่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม 2689
21 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 2582
22 สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2560 2494
23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า 2795
24 รู้วิธีออกจากระบบของกรรม ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ 2938
25 กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 2680
26 วิญญาณ วิญญาณฐิติ ภพ ชาติ กรรม คติ ๕ นิพพาน การทำงานของขันธ์ ๕ 2686
27 20130428 คิดดีคลีนิค 2521