รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๓ กรรม

การฟัง 49568 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๓ กรรม play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
กรรม 01 4658
กรรม 02 3320
กรรม 03 2998
กรรม 04 2821
กรรม 05 2796
กรรม 06 2613
กรรม 07 2639
กรรม 08 2879
กรรม 09 2826
กรรม 10 2639
กรรม 11 2607
กรรม 12 3038
กรรม 13 2880
กรรม 14 2576
กรรม 15 2715
กรรม 16 2895
กรรม 17 2668