พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต

การฟัง 211153 ครั้ง
พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์  อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 7129
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 5918
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 5158
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 4425
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 4042
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 5668
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 4139
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 3946
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 3578
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 3679
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 4669
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 3667
13-กำเนิด ๔ 3396
14-คติ ๕ 3618
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 3314
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 3367
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 3252
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 2984
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 3378
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 2805
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 3093
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 3184
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 2927
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 3053
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 2726
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 3041
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 2834
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 2879
29-โรคสองอย่าง 3101
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 2944
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 2887
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 2754
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 2614
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 2575
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 2815
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 2677
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 2464
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 2761
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 2633
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 2918
41-อัตถิตาและนัตถิตา 2485
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 2596
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 2387
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 2377
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 2578
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 2473
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 2585
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 2478
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 2471
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 2378
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 2694
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 2597
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 2519
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 2649
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 2406
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 2297
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 2428
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 2360
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 2406
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 2345
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2190
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2341
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2148
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2317
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2053
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2047
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2050
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2107
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 2442
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 2937