รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์

การฟัง 40848 ครั้ง
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
คำสอนจากพระโอษฐ์ 01 12464
คำสอนจากพระโอษฐ์ 02 5728
คำสอนจากพระโอษฐ์ 03 4310
คำสอนจากพระโอษฐ์ 04 4044
คำสอนจากพระโอษฐ์ 05 3912
คำสอนจากพระโอษฐ์ 06 3368
คำสอนจากพระโอษฐ์ 07 3344
คำสอนจากพระโอษฐ์ 08 3678