History

ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแล้ว และบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย เมื่อเราตถาคตล่วงลับไปแล้ว

วัดนาป่าพงตั้งวัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เดิมทีเป็นเป็นผืนนาที่มารดาของ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ยกถวายหลังจากพระอาจารย์กลับจากการออกธุดงค์ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาและพำนักแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนั้นสถานที่ดังกล่าวค่อยๆ พัฒนามาตามลำดับ จนเมื่อ พ.ศ. 2545 ได้ขึ้นทะเบียนตั้งเป็น วัดนาป่าพง

วัดนาป่าพง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้นำคำสอนตามพระธรรมและพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาทำให้เข้าถึง เข้าใจได้โดยง่าย ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ทั้งหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น ซีดี คลิปวิดีโอ คลิปเสียง เป็นต้น

โดยใช้คำว่า "พุทธวจน" ซึ่งทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์กล่าวว่า พุทธวจนเป็นหลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า พุทธวจนไม่ใช่คำที่แต่งขึ้นใหม่ หรือคิดขึ้นมาในภายหลังแต่อย่างใด แต่เป็นธรรมะที่เกิดจากการทรงจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนเอง ไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

SOMETHING TO BE LEARNED BY HEART AND MASTER

Amidst the confusion caused by the division and segregation of Buddhist doctrines, the Buddha's authentic words are fast disappearing, being replaced by the new words of the followers. Returning to His original words would bring clarity to the bewildering conditions and free Buddhism from the shackles of unnecessary and pointless customs. The past few years of proclaiming Buddhawajana nationally and globally has yielded positive response from the people who seek the real truth. More and more Buddhists are receptive to the idea that pure Buddhawajana is the right path to follow. But somehow we find that the TEXTS of Buddhawajana are extremely difficult to find. There is an alarming lack of knowledge of Buddha's words in common Buddhists. Therefore, it becomes imperative that Buddhawajana text must be produced and distributed as much as possible. This drives us to embark on the 2 sets of Buddhawajana Projects as described below:

PROJECT 1 : BUDDHAWAJANA 10 BOOKS in Thai
PROJECT 02 : BUDDHAWAJANA PITAKA 33 VOLUME
mw-100
This is the entire Pāli Canon(Thai edition, 1925-1928, 45 volumes) that contains only Buddhawajana, and nothing else. In this project we have taken the 45 Volumes of the Pāli Canon and distill it down to only 33 volumes of pure Buddhawajana, excluding all the additional commentaries. We have also made a Pāli-Thai page-bypage comparison, with Pāli language text (in Thai alphabet) on one side, and a Thai translation on another, so readers can make cross-reference for in-depth study. This is like having two languages of Pāli Canon side by side in one volume. So far we have completed one volume out of the thirty-three.

Such ambitious projects were able to materialize due to the unrelenting faith and tireless effort of Bhikkus and laypersons who believe in the the importance of Buddhawajana. The collection and organization of the text are done by volunteers, the production is financed by donation of the compassionate people. The distribution is carried out at the temple to any visitor. The purpose of the projects is solely educational, NOT commercial. We see that the words of the Buddha is for everyone, and anyone should have an opportunity to know them.
It is worth noted that we have embraced modern technology in our strategies. The process of differentiation and extraction in the projects is facilitated by a computer software voluntarily designed by a faculty member at Kasetsart University, with a PhD in Computer Science. The software, called E-TIPITAKA, enables quick search and differentiation between Buddhawajana and the followers' words that are randomly mixed together in the Pāli Canon. Initially it was a PC desktop software, now it becomes an App that is compatible with iOS and ANDROID operating systems in mobile phones and tablets. There is also another App, conveniently called BUDDHAWAJANA, that allows live broadcast of Ven. Ajarn KUKRIT's daily teaching session, as well as digital collections of BUDDHAWAJANA 10 BOOKS, MP3 and DVDs. Now anyone with mobile phones and tablets can instantly read, listen and watch Buddhawajana virtually from anywhere, at anytime.

As interest in Buddhawajana grows exponentially through web broadcast, there are increasing requests to produce English translation of the 2 projects for the benefit of English-speaking audience. After careful consideration, we decided to proceed with the idea. As for now we are trying to collaborate with the Pāli Text Society in using their English Translation for our projects.

เจริญรุ่งเรืองและไม่เสื่อมถอย

The audacious, relentless and exhaustive - sometimes troublesome - effort to educate people with Buddhawajana has yielded some reward beyond Thailand. We have met enthusiastic Buddhists from foreign countries who share the same viewpoint. Acquaintance was made with a group of devout Buddhists from Laos (Luangprabang) that now leads to a collaboration in the translation of BUDDHAWAJANA PITAKA 33 VOLUMES in to Laotian language, both in printed and digital forms. We have also been in touch with an Abbot Monk living in Sweden for a decade who wishes to produce a Swedish translation of the Buddhawajana Projects. Nowadays, those who come to the temple are from many cities, locally and globally. Consequently, a website is constructed, www.buddha-net.com, to map a growing network of Buddhists from around the world, both monks and laypersons, who express unwavering faith in Buddhawajana. Registrations comes from 31 countries and counting. These are the frequent audience of our web broadcast, www.watnapp.com, where they learn and practice Buddhawajana from internet - to be close to the Buddha no matter where they are.
It is the combination of many elements that enables the forgotten treasure of Buddha's words to be rediscovered; the well conserved materials, the strategies of transmission, the sophistication of communication technology and, more importantly, the individual and collective belief in Buddha and His Teachings. A person once mentioned that through reading, listening and contemplating Buddhawajana, he somehow feels as if he has travelled back in time to sit, among companies of devout believers, before the Buddha and to hear His invaluable teachings. Through Buddha's words, he has finally met the Buddha. And even though his words are more than two thousand years old, the vitality has never diminished. They are without boundary and without time. This is a testament to the importance Buddhawajana, a confirmation that our principle is unmistaken, a miracle of Instruction. Undoubtedly, Buddhawajana is timeless. It is as vibrant as ever.