พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 2379 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 1036 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 737 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 742 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 712 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 677 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 716 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 514 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 533 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 542 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 543 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 501 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 515 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 495 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 482 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 475 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 469 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 434 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 419 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 409 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 444 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 434 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 425 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 416 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 450 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 472 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 703 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 253 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 301 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 225 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 211 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 209 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 209 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 214 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 206 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 207 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 212 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 213 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 214 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 437 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 198 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 194 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 200 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 183 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 182 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 196 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 197 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 180 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 154 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 161 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 164 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 163 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 153 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 152 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 220 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 145 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 144 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 133 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 136 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 140 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 135 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 133 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 125 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 135 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 137 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 134 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 129 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 127 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 126 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 135 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 129 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 119 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 122 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 126 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 122 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 129 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 123 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 119 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 117 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 115 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 120 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 117 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 120 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 119 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 125 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 108 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 115 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 107 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 110 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 112 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 117 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 143 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 108 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 109 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 107 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 110 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 116 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 112 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 102 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 101 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 94 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 84 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 101 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 101 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 94 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 98 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 100 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 440 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง