พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 2853 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 1299 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 987 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 982 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 971 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 903 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 1053 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 694 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 732 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 731 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 707 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 666 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 692 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 652 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 633 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 617 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 622 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 576 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 546 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 554 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 580 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 572 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 566 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 598 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 597 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 656 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 878 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 393 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 442 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 358 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 324 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 325 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 328 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 356 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 322 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 331 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 334 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 323 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 331 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 564 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 323 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 304 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 310 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 281 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 268 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 285 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 294 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 269 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 246 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 283 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 263 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 258 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 265 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 245 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 324 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 235 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 227 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 230 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 222 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 231 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 217 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 220 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 200 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 226 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 216 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 210 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 203 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 204 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 196 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 214 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 206 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 193 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 195 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 197 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 199 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 203 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 192 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 183 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 190 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 192 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 206 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 188 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 182 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 186 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 191 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 166 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 190 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 171 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 174 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 177 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 180 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 210 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 167 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 160 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 172 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 160 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 170 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 185 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 156 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 158 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 157 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 131 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 151 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 140 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 137 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 149 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 148 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 500 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง