พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :063-เหตุแห่งความแตกแยก


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 11305 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 6212 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 5721 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 5543 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 5454 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 5837 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 5515 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 5216 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 5169 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 4712 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 4571 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 4342 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 4580 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 4483 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 4186 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 4239 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 4494 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 4356 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 4123 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 4046 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 4077 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 4500 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 4110 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 4522 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 4119 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 4042 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 4275 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 3737 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 4050 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 3826 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 3674 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 3681 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 3818 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 4514 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 3642 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 3481 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 3557 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 3395 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 3572 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 4422 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 3324 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 3417 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 3261 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 3192 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 3125 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 3497 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 3398 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 2964 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 3192 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 3164 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 3251 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 3044 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 2938 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 2978 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 3056 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 2683 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 2832 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 2848 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 2649 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 2612 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 2782 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 2655 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 2829 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 2939 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 2789 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 2758 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 2520 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 2514 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 2496 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 2536 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 2844 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 2592 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 2719 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 2557 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 2456 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 2819 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 2588 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 2477 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 2896 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 2620 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 2561 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 2513 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 2779 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 2618 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 2620 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 2292 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 2644 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 2417 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 2347 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 2362 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 2441 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 2757 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 2248 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 2452 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 2301 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 2384 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 2451 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 2683 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 2415 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 2709 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 2310 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 2391 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 2297 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 2259 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 2394 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 2293 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 2343 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 3503 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง