พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 3767 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 1810 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 1431 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 1468 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 1522 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 1574 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 1578 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 1094 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 1264 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 1115 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 1071 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 1010 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 1049 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 1005 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 980 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 999 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 1010 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 904 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 848 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 850 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 881 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 876 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 863 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 883 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 905 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 914 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 1164 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 671 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 735 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 639 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 612 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 572 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 587 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 603 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 566 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 596 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 607 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 584 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 655 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 833 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 581 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 550 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 542 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 518 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 498 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 533 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 519 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 476 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 561 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 506 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 502 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 456 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 492 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 461 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 533 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 457 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 443 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 432 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 441 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 432 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 436 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 432 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 392 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 415 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 428 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 398 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 403 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 388 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 390 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 406 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 423 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 381 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 382 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 386 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 389 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 392 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 370 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 379 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 361 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 364 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 382 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 371 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 353 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 349 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 357 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 327 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 345 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 343 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 353 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 337 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 340 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 368 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 308 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 308 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 333 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 310 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 328 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 329 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 324 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 320 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 302 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 274 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 296 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 279 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 260 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 283 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 289 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 710 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง