พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 6401 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 3052 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 2700 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 2642 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 2684 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 2795 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 2783 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 2163 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 2513 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 2213 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 2170 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 2008 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 2096 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 1994 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 1942 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 1934 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 2054 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 1905 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 1796 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 1802 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 1794 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 1899 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 1819 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1840 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 1911 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 1869 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 2088 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 1590 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 1649 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 1636 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 1461 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 1468 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 1482 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 1538 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 1415 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 1443 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 1498 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 1436 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 1527 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 1681 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 1415 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 1392 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 1405 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 1341 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 1271 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1548 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 1485 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 1266 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 1280 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 1228 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 1221 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 1138 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 1202 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 1157 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 1253 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 1119 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 1075 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 1092 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 1085 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 1075 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 1074 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 1081 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 1011 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 1050 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 1099 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 1020 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 1015 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 1022 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 1011 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 1045 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 1062 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 1029 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 1009 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 1000 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 1003 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 1054 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 992 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 967 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 975 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 967 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 989 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 944 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 951 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 955 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 1003 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 861 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 911 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 909 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 890 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 923 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 901 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 1046 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 841 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 854 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 869 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 884 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 898 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 986 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 950 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 896 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 862 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 834 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 826 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 766 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 772 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 768 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 861 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 1664 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง