พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :019-สักแต่ว่า...(นัยที่1)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ 0 7867 PLAY MP3
002-ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น 0 6606 PLAY MP3
003-จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว 0 6596 PLAY MP3
004-พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติเพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 5303 PLAY MP3
005-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์ 0 5594 PLAY MP3
006-ความดับทุกข์มี เพราะความดับไปแห่งความเพลิน (นันทิ) 0 5189 PLAY MP3
007-กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต 0 5267 PLAY MP3
008-กระดองของบรรชิต 0 5220 PLAY MP3
009-ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 0 4964 PLAY MP3
010-อานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปาณสติ 2 ประการ 0 4706 PLAY MP3
011-เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4บริบูรณ์ ...ย่อมทำวิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 5087 PLAY MP3
012-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1) 0 4879 PLAY MP3
013-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 2) 0 4417 PLAY MP3
014-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 3) 0 4252 PLAY MP3
015-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 4) 0 4468 PLAY MP3
016-กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ 0 3933 PLAY MP3
017-เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ด้วยวิธีลัด 0 4481 PLAY MP3
018-เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ 0 3862 PLAY MP3
019-สักแต่ว่า...(นัยที่1) 0 3666 PLAY MP3
020-สักแต่ว่า...(นัยที่ 2) 0 4217 PLAY MP3
021-มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย 0 3894 PLAY MP3
022-ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น 0 3589 PLAY MP3
023-การเห็นซึ่งความไม่เที่ยง 0 3455 PLAY MP3
024-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ 0 3717 PLAY MP3
025-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 1) 0 3629 PLAY MP3
026-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 2) 0 3352 PLAY MP3
027-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 3) 0 3339 PLAY MP3
028-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 4) 0 3243 PLAY MP3
029-ผู้มีความเพียรตลอดเวลา 0 3662 PLAY MP3
030-ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา 0 3192 PLAY MP3
031-ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ 4 แบบ 0 3361 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง