พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :091-เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 4147 PLAY MP3
002-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก 0 3828 PLAY MP3
003-วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ 0 3446 PLAY MP3
004-หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 0 3323 PLAY MP3
005-หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 0 2928 PLAY MP3
006-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 2906 PLAY MP3
007-ว่าด้วยความรัก 4 แบบ 0 2684 PLAY MP3
008-ลักษณะของฆราวาสชั้นเลิศ 0 2845 PLAY MP3
009-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 2900 PLAY MP3
010-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า 0 2596 PLAY MP3
011-เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 0 2823 PLAY MP3
012-อบายมุข 6 (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง) 0 2607 PLAY MP3
013-การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ 0 2826 PLAY MP3
014-หลักการพูด 0 2580 PLAY MP3
015-ลักษณะการพูดของตถาคต 0 2623 PLAY MP3
016-ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ 0 2395 PLAY MP3
017-ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ 0 2476 PLAY MP3
018-อย่าหูเบา 0 2414 PLAY MP3
019-เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ 0 2419 PLAY MP3
020-ให้เป็นผู้หนักแน่น 0 2431 PLAY MP3
021-ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ 0 2350 PLAY MP3
022-ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ 0 2329 PLAY MP3
023-สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ 0 2255 PLAY MP3
024-จิตอธิษฐานการงาน 0 2623 PLAY MP3
025-การตั้งจิตก่อนนอน 0 2437 PLAY MP3
026-มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป 0 2604 PLAY MP3
027-เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 0 2365 PLAY MP3
028-ความอยาก (ตัณหา) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 0 2194 PLAY MP3
029-กฏธรรมชาติ 0 2351 PLAY MP3
030-เหตุแห่งการเบียดเบียน 0 2238 PLAY MP3
031-ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ 0 2156 PLAY MP3
032-ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 2357 PLAY MP3
033-เหตุให้ศาสนาเจริญ 0 2191 PLAY MP3
034-เหตุให้ศาสนาเสื่อม 0 2134 PLAY MP3
035-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 0 2128 PLAY MP3
036-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา) 0 2059 PLAY MP3
037-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างหนัก) 0 2149 PLAY MP3
038-ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 0 2019 PLAY MP3
039-คุณสมบัติของทูต 0 1973 PLAY MP3
040-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น 0 1937 PLAY MP3
041-งูเปื้อนคูถ 0 1917 PLAY MP3
042-สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กรรม 0 2044 PLAY MP3
043-กายนี้ เป็น กรรมเก่า 0 1910 PLAY MP3
044-ศีล 5 0 2024 PLAY MP3
045-ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน 0 1945 PLAY MP3
046-อุโบสถ (ศีล) 0 1888 PLAY MP3
047-อกุศลกรรมบท 10 0 1970 PLAY MP3
048-กุศลกรรมบท 10 0 1938 PLAY MP3
049-อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 0 2068 PLAY MP3
050-ผลของการมีศีล 0 1804 PLAY MP3
051-ผลของการไม่มีศีล 0 1744 PLAY MP3
052-ทำดี ได้ดี 0 1748 PLAY MP3
053-ธรรมดาของโลก 0 1581 PLAY MP3
054-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 1824 PLAY MP3
055-ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก 0 1642 PLAY MP3
056-ผู้ประสบบุญใหญ่ 0 1642 PLAY MP3
057-ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 0 1617 PLAY MP3
058-ผู้เห็นแก่นอน 0 1750 PLAY MP3
059-ลักษณะของ ผู้มีความเพียรตลอดเวลา 0 1594 PLAY MP3
060-ลักษณะของ ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา 0 1503 PLAY MP3
061-วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 0 1652 PLAY MP3
062-การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ) 0 1632 PLAY MP3
063-การบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ) 0 1522 PLAY MP3
064-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 0 1627 PLAY MP3
065-วิธีแก้ความหดหู่ 0 1636 PLAY MP3
066-วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน 0 1648 PLAY MP3
067-สมาธิภาวนา 4 ประเภท 0 1524 PLAY MP3
068-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 1) 0 1523 PLAY MP3
069-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 2) 0 1540 PLAY MP3
070-แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 0 1525 PLAY MP3
071-สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 0 1549 PLAY MP3
072-ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 0 1532 PLAY MP3
073-ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน 0 1586 PLAY MP3
074-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 0 1589 PLAY MP3
075-อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย 0 1530 PLAY MP3
076-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 1546 PLAY MP3
077-ลมหายใจก็คือ กาย 0 1645 PLAY MP3
078-ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ 0 1538 PLAY MP3
079-ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ 0 1724 PLAY MP3
080-การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 0 1443 PLAY MP3
081-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 0 1412 PLAY MP3
082-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 0 1478 PLAY MP3
083-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 1515 PLAY MP3
084-การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 0 1479 PLAY MP3
085-อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 0 1520 PLAY MP3
086-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ 0 1391 PLAY MP3
087-เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3ครั้ง 0 1437 PLAY MP3
088-การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 0 1465 PLAY MP3
089-ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา 0 1386 PLAY MP3
090-จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ 0 1503 PLAY MP3
091-เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า 0 1617 PLAY MP3
092-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้ 0 1531 PLAY MP3
093-เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน 0 1381 PLAY MP3
094-ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 0 1379 PLAY MP3
095-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 1395 PLAY MP3
096-การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด 0 1375 PLAY MP3
097-พินัยกรรมของ พระสังฆบิดา 0 1330 PLAY MP3
098-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 1333 PLAY MP3
099-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 1360 PLAY MP3
100-เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ 0 1362 PLAY MP3
101-เหตุแห่งการเกิด ทุกข์ 0 1348 PLAY MP3
102-สิ้นทุกข์เพราะสิ้นกรรม 0 1311 PLAY MP3
103-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ 0 1315 PLAY MP3
104-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 1324 PLAY MP3
105-ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 0 1292 PLAY MP3
106-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 1360 PLAY MP3
107,108-สัทธานุสารี-ธัมมานุสารี 0 1404 PLAY MP3
109-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) 0 1263 PLAY MP3
110-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 1279 PLAY MP3
111-อริยมรรค มีองค์ 8 0 1392 PLAY MP3
112-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 1301 PLAY MP3
113-สิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 0 1212 PLAY MP3
114-สังขตลักษณะ 0 1256 PLAY MP3
115-อสังขตลักษณะ 0 1251 PLAY MP3
116-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 0 1385 PLAY MP3
117-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร 0 1256 PLAY MP3
118-หลักการพิจารณาอาหาร 0 1289 PLAY MP3
119-หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ 0 1414 PLAY MP3
120-ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา (ความอยาก) ได้ 0 1293 PLAY MP3
121-ผู้ชี้ชวนวิงวอน 0 1343 PLAY MP3
122-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 1) 0 1326 PLAY MP3
123-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 2) 0 1303 PLAY MP3
124-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 3) 0 1392 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง