พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 6032 PLAY MP3
002-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก 0 5449 PLAY MP3
003-วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ 0 4907 PLAY MP3
004-หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 0 5439 PLAY MP3
005-หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 0 4361 PLAY MP3
006-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 4150 PLAY MP3
007-ว่าด้วยความรัก 4 แบบ 0 3865 PLAY MP3
008-ลักษณะของฆราวาสชั้นเลิศ 0 4040 PLAY MP3
009-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 4151 PLAY MP3
010-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า 0 3803 PLAY MP3
011-เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 0 4077 PLAY MP3
012-อบายมุข 6 (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง) 0 4232 PLAY MP3
013-การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ 0 4166 PLAY MP3
014-หลักการพูด 0 3840 PLAY MP3
015-ลักษณะการพูดของตถาคต 0 4093 PLAY MP3
016-ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ 0 3655 PLAY MP3
017-ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ 0 3728 PLAY MP3
018-อย่าหูเบา 0 3856 PLAY MP3
019-เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ 0 3629 PLAY MP3
020-ให้เป็นผู้หนักแน่น 0 3740 PLAY MP3
021-ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ 0 3658 PLAY MP3
022-ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ 0 3646 PLAY MP3
023-สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ 0 3333 PLAY MP3
024-จิตอธิษฐานการงาน 0 3824 PLAY MP3
025-การตั้งจิตก่อนนอน 0 3581 PLAY MP3
026-มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป 0 3692 PLAY MP3
027-เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 0 3510 PLAY MP3
028-ความอยาก (ตัณหา) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 0 3389 PLAY MP3
029-กฏธรรมชาติ 0 3454 PLAY MP3
030-เหตุแห่งการเบียดเบียน 0 3323 PLAY MP3
031-ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ 0 3319 PLAY MP3
032-ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 3421 PLAY MP3
033-เหตุให้ศาสนาเจริญ 0 3297 PLAY MP3
034-เหตุให้ศาสนาเสื่อม 0 3286 PLAY MP3
035-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 0 3271 PLAY MP3
036-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา) 0 3225 PLAY MP3
037-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างหนัก) 0 3459 PLAY MP3
038-ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 0 3013 PLAY MP3
039-คุณสมบัติของทูต 0 3105 PLAY MP3
040-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น 0 2939 PLAY MP3
041-งูเปื้อนคูถ 0 3002 PLAY MP3
042-สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กรรม 0 3101 PLAY MP3
043-กายนี้ เป็น กรรมเก่า 0 2954 PLAY MP3
044-ศีล 5 0 3047 PLAY MP3
045-ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน 0 3050 PLAY MP3
046-อุโบสถ (ศีล) 0 2924 PLAY MP3
047-อกุศลกรรมบท 10 0 2968 PLAY MP3
048-กุศลกรรมบท 10 0 2925 PLAY MP3
049-อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 0 3127 PLAY MP3
050-ผลของการมีศีล 0 2721 PLAY MP3
051-ผลของการไม่มีศีล 0 2768 PLAY MP3
052-ทำดี ได้ดี 0 2634 PLAY MP3
053-ธรรมดาของโลก 0 2579 PLAY MP3
054-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 2834 PLAY MP3
055-ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก 0 2452 PLAY MP3
056-ผู้ประสบบุญใหญ่ 0 2675 PLAY MP3
057-ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 0 2895 PLAY MP3
058-ผู้เห็นแก่นอน 0 2665 PLAY MP3
059-ลักษณะของ ผู้มีความเพียรตลอดเวลา 0 2445 PLAY MP3
060-ลักษณะของ ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา 0 2311 PLAY MP3
061-วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 0 2564 PLAY MP3
062-การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ) 0 2567 PLAY MP3
063-การบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ) 0 2382 PLAY MP3
064-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 0 2690 PLAY MP3
065-วิธีแก้ความหดหู่ 0 2511 PLAY MP3
066-วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน 0 2500 PLAY MP3
067-สมาธิภาวนา 4 ประเภท 0 2310 PLAY MP3
068-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 1) 0 2376 PLAY MP3
069-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 2) 0 2421 PLAY MP3
070-แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 0 2337 PLAY MP3
071-สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 0 2492 PLAY MP3
072-ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 0 2405 PLAY MP3
073-ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน 0 2448 PLAY MP3
074-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 0 2389 PLAY MP3
075-อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย 0 2258 PLAY MP3
076-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 2498 PLAY MP3
077-ลมหายใจก็คือ กาย 0 2581 PLAY MP3
078-ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ 0 2432 PLAY MP3
079-ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ 0 2579 PLAY MP3
080-การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 0 2200 PLAY MP3
081-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 0 2209 PLAY MP3
082-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 0 2360 PLAY MP3
083-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 2230 PLAY MP3
084-การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 0 2301 PLAY MP3
085-อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 0 2244 PLAY MP3
086-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ 0 2223 PLAY MP3
087-เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3ครั้ง 0 2208 PLAY MP3
088-การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 0 2260 PLAY MP3
089-ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา 0 2346 PLAY MP3
090-จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ 0 2351 PLAY MP3
091-เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า 0 2696 PLAY MP3
092-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้ 0 2361 PLAY MP3
093-เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน 0 2239 PLAY MP3
094-ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 0 2156 PLAY MP3
095-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 2235 PLAY MP3
096-การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด 0 2119 PLAY MP3
097-พินัยกรรมของ พระสังฆบิดา 0 2134 PLAY MP3
098-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 2029 PLAY MP3
099-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 2171 PLAY MP3
100-เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ 0 2079 PLAY MP3
101-เหตุแห่งการเกิด ทุกข์ 0 2124 PLAY MP3
102-สิ้นทุกข์เพราะสิ้นกรรม 0 2113 PLAY MP3
103-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ 0 2084 PLAY MP3
104-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 1991 PLAY MP3
105-ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 0 1948 PLAY MP3
106-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 2122 PLAY MP3
107,108-สัทธานุสารี-ธัมมานุสารี 0 2159 PLAY MP3
109-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) 0 1958 PLAY MP3
110-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 2057 PLAY MP3
111-อริยมรรค มีองค์ 8 0 2207 PLAY MP3
112-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 2219 PLAY MP3
113-สิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 0 1874 PLAY MP3
114-สังขตลักษณะ 0 2006 PLAY MP3
115-อสังขตลักษณะ 0 1948 PLAY MP3
116-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 0 2171 PLAY MP3
117-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร 0 1930 PLAY MP3
118-หลักการพิจารณาอาหาร 0 2000 PLAY MP3
119-หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ 0 2212 PLAY MP3
120-ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา (ความอยาก) ได้ 0 2005 PLAY MP3
121-ผู้ชี้ชวนวิงวอน 0 2038 PLAY MP3
122-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 1) 0 2084 PLAY MP3
123-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 2) 0 2006 PLAY MP3
124-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 3) 0 2062 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง