พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :006-ละความเพลิน จิตหลุดพ้น


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3 0 2016 PLAY MP3
002-ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ 0 1254 PLAY MP3
003-เพลินอยู่กับอายตนะ เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์ 0 1227 PLAY MP3
004-ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน 0 1154 PLAY MP3
005-ไม่อาจถึงซึ่ง ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย 0 1135 PLAY MP3
006-ละความเพลิน จิตหลุดพ้น 0 1103 PLAY MP3
007-ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข์ 0 1095 PLAY MP3
008-เมื่อคิดถึงสิ่งใด แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น 0 1153 PLAY MP3
009-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ 0 1086 PLAY MP3
010-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 1099 PLAY MP3
011-เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา 0 1038 PLAY MP3
012-ตัณหา คือ เครื่องนำไปสู่ภพใหม่อันเป็นเหตุเกิดทุกข์ 0 1046 PLAY MP3
013-สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์ 0 1014 PLAY MP3
014-มีความเพลิน คือมีอุปาทาน ผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน 0 1047 PLAY MP3
015-ในอริยมรรคมีองค์ 8 0 1023 PLAY MP3
016-ทรงตรัสว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำ 0 1023 PLAY MP3
017-ต้องเพียรละความเพลินในทุก ๆ อิริยาบถ 0 1054 PLAY MP3
018-ความเพียร 4ประเภท (นัยที่ 1) 0 1002 PLAY MP3
019-ความเพียร 4 ประเภท (นัยที่ 2) 0 978 PLAY MP3
020-เมื่อมีสติ ความเพลินย่อมดับ 0 956 PLAY MP3
021-กายคตาสติ มีความสำคัญต่ออินทรียสังวร 0 886 PLAY MP3
022-อินทรียสังวร ปิดกั้นการเกิดขึ้นแห่งบาปอกุศล 0 910 PLAY MP3
023-อินทรียสังวร เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ 0 889 PLAY MP3
024-ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาท ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท 0 917 PLAY MP3
025-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม 0 808 PLAY MP3
026-ผู้มีอินทรียสังวร จึงสามารถเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 ได้ 0 889 PLAY MP3
027-อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการสำรวม 0 817 PLAY MP3
028-อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการบรรเทา 0 809 PLAY MP3
029-ผลที่ได้เพราะเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะ 0 798 PLAY MP3
030-ความหมายแห่งอินทรีย์ 0 865 PLAY MP3
031-ลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์ 0 849 PLAY MP3
032-ผู้ที่ถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินัย 0 784 PLAY MP3
033-กระจายซึ่งผัสสะ 0 847 PLAY MP3
034-ตามแนวแห่งสัมมาสังกัปปะ 0 763 PLAY MP3
035-ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา ซึ่ง... ขันธ์ 5 0 792 PLAY MP3
036-เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริง 0 735 PLAY MP3
037-พึงเห็นว่า ชีวิตนั้นแสนสั้น 0 710 PLAY MP3
038-ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 764 PLAY MP3
039-ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น 0 710 PLAY MP3
040-เพราะไม่เพลิน จึงละอนุสัยทั้ง 3 ได้ 0 710 PLAY MP3
041-ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ 0 717 PLAY MP3
042-ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท 0 679 PLAY MP3
043-ความไม่ประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น 0 682 PLAY MP3
044-พินัยกรรม ของพระสังฆบิดา 0 717 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง