พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :035-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 0 2003 PLAY MP3
002-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 1372 PLAY MP3
003-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 901 PLAY MP3
004-อะไรคือเดรัจฉานกถา 0 867 PLAY MP3
005-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 878 PLAY MP3
006-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 892 PLAY MP3
007-ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง 0 882 PLAY MP3
008-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัด ขยะแขยง เกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ 0 978 PLAY MP3
009-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 0 701 PLAY MP3
010-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 0 734 PLAY MP3
011-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุบอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่น 0 695 PLAY MP3
012-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 0 760 PLAY MP3
013-มหาโจร 5 จำพวก 0 787 PLAY MP3
014-อริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 0 754 PLAY MP3
015-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 0 727 PLAY MP3
016-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 0 753 PLAY MP3
017-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 0 711 PLAY MP3
018-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 0 709 PLAY MP3
019-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล 0 691 PLAY MP3
020-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 0 777 PLAY MP3
021-อนุตตริยะ 6 (สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 0 772 PLAY MP3
022-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 0 727 PLAY MP3
023-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเ 0 674 PLAY MP3
024-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 0 677 PLAY MP3
025-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 0 674 PLAY MP3
026-ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว 0 671 PLAY MP3
027-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 0 644 PLAY MP3
028-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 0 658 PLAY MP3
029-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่ มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 0 698 PLAY MP3
030-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 0 649 PLAY MP3
031-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 0 666 PLAY MP3
032-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 0 637 PLAY MP3
033-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 0 620 PLAY MP3
034-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 0 668 PLAY MP3
035-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 0 644 PLAY MP3
036-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 0 691 PLAY MP3
037-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 0 672 PLAY MP3
038-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป 0 707 PLAY MP3
039-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การฟังเทศน์มหาชาติ 0 747 PLAY MP3
040-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การกรวดน้ำอุทิศบุญ 0 731 PLAY MP3
041-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การทำน้ำมนต์ 0 714 PLAY MP3
042-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 0 699 PLAY MP3
043-บทสวดมนต์ยอดนิยม เป็นคำแต่งใหม่ 0 718 PLAY MP3
044-ทางออกของผู้ประพฤติมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว กรณีของภิกษุ 0 653 PLAY MP3
045-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 0 678 PLAY MP3
046-กรณีของคฤหัสถ์ 0 640 PLAY MP3
047-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 619 PLAY MP3
048-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 629 PLAY MP3
049-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 0 753 PLAY MP3
050-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 0 648 PLAY MP3
051-เทวดาไหว้ใคร 0 601 PLAY MP3
052-ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน 0 632 PLAY MP3
053-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 0 713 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง