พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :027-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 0 2419 PLAY MP3
002-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 1694 PLAY MP3
003-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 1178 PLAY MP3
004-อะไรคือเดรัจฉานกถา 0 1046 PLAY MP3
005-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 1058 PLAY MP3
006-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 1108 PLAY MP3
007-ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง 0 1077 PLAY MP3
008-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัด ขยะแขยง เกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ 0 1173 PLAY MP3
009-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 0 846 PLAY MP3
010-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 0 896 PLAY MP3
011-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุบอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่น 0 850 PLAY MP3
012-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 0 910 PLAY MP3
013-มหาโจร 5 จำพวก 0 982 PLAY MP3
014-อริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 0 905 PLAY MP3
015-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 0 876 PLAY MP3
016-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 0 912 PLAY MP3
017-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 0 868 PLAY MP3
018-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 0 855 PLAY MP3
019-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล 0 847 PLAY MP3
020-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 0 952 PLAY MP3
021-อนุตตริยะ 6 (สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 0 936 PLAY MP3
022-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 0 903 PLAY MP3
023-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเ 0 831 PLAY MP3
024-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 0 842 PLAY MP3
025-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 0 859 PLAY MP3
026-ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว 0 840 PLAY MP3
027-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 0 772 PLAY MP3
028-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 0 833 PLAY MP3
029-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่ มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 0 867 PLAY MP3
030-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 0 791 PLAY MP3
031-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 0 821 PLAY MP3
032-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 0 793 PLAY MP3
033-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 0 767 PLAY MP3
034-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 0 818 PLAY MP3
035-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 0 803 PLAY MP3
036-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 0 848 PLAY MP3
037-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 0 841 PLAY MP3
038-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป 0 862 PLAY MP3
039-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การฟังเทศน์มหาชาติ 0 922 PLAY MP3
040-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การกรวดน้ำอุทิศบุญ 0 917 PLAY MP3
041-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การทำน้ำมนต์ 0 898 PLAY MP3
042-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 0 867 PLAY MP3
043-บทสวดมนต์ยอดนิยม เป็นคำแต่งใหม่ 0 909 PLAY MP3
044-ทางออกของผู้ประพฤติมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว กรณีของภิกษุ 0 810 PLAY MP3
045-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 0 850 PLAY MP3
046-กรณีของคฤหัสถ์ 0 802 PLAY MP3
047-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 792 PLAY MP3
048-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 788 PLAY MP3
049-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 0 1010 PLAY MP3
050-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 0 796 PLAY MP3
051-เทวดาไหว้ใคร 0 754 PLAY MP3
052-ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน 0 830 PLAY MP3
053-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 0 859 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง